Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunidat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1994
Modalidat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligàtoria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: L' alumne elegirá un dels dos exercicis (exercici A o B) i contestará totes les qüestions de les tres preguntes proposades. Cada pregunta es puntuará sobre 10 i el total es dividirá per tres.

Exercici A

Pregunta 1. El nucli: estructura de informació Pregunta 1. El nucli

Després d'observar l'esquema, contesteu les qüestions que figuren a continuació.

 1. Interpreteu les fases (G1 S, M, etc.) representades a l'esquema que figura a continuació i indiqueu les característiques bàsiques de cadascuna d'elles.
 2. Dibuixeu una de les fases de la mitosi i especifiqueu tots els fenòmens que hi ocorren.
 3. Esquematitzeu el mecanisme de la duplicació de l'ADN i indiqueu en quin moment del cicle representat anteriorment s'hi produeix.
 4. Resumiu les diferències bàsiques (no el procés) entre mitosi i meiosi.

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: el metabolisme

 1. Quin orgànul cel·lular és el que es representa a continuació? Indiqueu els noms de les estructures marcades al dibuix.

  Pregunta 2. El metabolisme

 2. Quina funció realitza l'orgànul cel·lular anteriorment representat? Quina importància té aquesta funció per als organismes que la posseixen? I per a la biosfera en general? Pregunta 2. El metabolisme
 3. En l'esquema adjunt representem una fase de la funció anterior. Indiqueu de quina fase es tracta i en quina estructura de l'orgànul cel·lurar es realitza. Quina finalitat té aquesta seqüència de reaccions?
 4. Quina missió tenen en la fase que es representa en l'esquema adjunt les substàncies NADPH i ATP? En quin procés es formen?

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

A. Els neumococos S, que formen colònies llises, estan rodejats per una càpsula de polisacàrids que els protegeix contra la destrucció del sistema immunitari; són, per tant, molt virulents. Els mutants R, de colònies rugoses, manquen del gen que determina la sintesi de la càpsula; no són, doncs, patògens. Tampoc les bactèries S que ha mort la calor són patògenes. Tanmateix, com demostrà Griffith en 1928, la inoculació de bactèries R vives junt bactèries S mortes per la calor donà lloc a una infecció letal. Bactèries vives S es recuperaren del cos dels animals infectats.

B. La transformació de numococos R en S pot aconseguir-se in vitro amb extractes crus de bactèries S, segons observara ja Dawson en 1931. Les dades sobre la purificació del principi transformant i la seua identificació química com ADN foren publicats en 1944 per Avery, Macleod y McCarty.

Després d'observar els esquemes anteriors i llegir el text explicatiu d'aquests esquemes, contesteu les següents qüestions.

 1. Interpreteu les experiències que es presenten en els esquemes anteriors.
 2. Què intentà demostrar l'autor i autors de l'experiència en la seua realització?
 3. En què consiteix la Transformació gènica? Quina importància té actualment en la genètica de plantes i animals?
 4. Quines funcions té l'ADN en la cèl·lula?

Exercici B

Pregunta 1 La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

Observeu l'esquema següent i contesteu les qüestions que figuren a continuació.

Pregunta 1. La membrana

 1. Quin procés representa l'esquema? Qina finalitat té aquest procés en les membranes cel·lulars?
 2. Quin tipus de substàncies intervenen al procés? Com actúa l' ATP?
 3. Expliqueu una de les altres formes que tenen les cèl·lules d'intercambiar matèria i energia amb el medi.

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: El metabolisme

 1. Quin orgànul cel·lular és el que es representa a continuació? Indiqueu els noms de les estructures marcades al dibuix.

  Pregunta 2. El metabolisme

 2. Quina funció té l'orgànul representat al dibuix? Quina finalitat té en els organismes l'esmentada funció?
 3. Quin procés representa l'esquema següent? On es realitza aquest procés en la cèl·lula?

  Pregunta 2. El metabolisme

 4. Què ocorre amb el NADH produït? Quina missió té aquest NADH en la cèl·lula?

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

L'anàlisi química de l'ADN d'una mostra de cèl·lules procedents de diversos grups taxonòmics donà els següents resultats:

Grup taxonòmic Adenina Guanina Timina Citosina
1.Llevats 31,3% 18,7% 18,7% 17,1%
2.Crustacis 29,3% 20,5% 29,3% 20,7%
3.Vertebrats (Ratolí) 29,7% 21,9% 25,6% 22,8%
4.Vertebrats(Home) 30,9% 19,9% 29,4% 19,8%
 1. Quina serà la raó aproximada Adenina/Timina i Guanina/Citosina en les distintes mostres analitzades? Com expresà Chargaff aquestes proporcions?
 2. Com s'interpretaren aquests resultats?
 3. Quines altres proves consideraren Watson i Crick en el recolzament del seu model sobre l'estructura de l'ADN? Expliqueu resumidament el model i les característiques del model d'ADN establert per aquests científics.
 4. Quin procediment proposaren aquests autors per a la duplicació de l'ADN a partir del seu model estructural?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003