Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny 1994
Modalitat: LOGSE -Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnología
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'Opció Científico-Tècnica i en altres
Durada: 90 minutos
Barem: 2 punts sobre 10. Heu de contestar les cinc preguntes de l'exercici A o les cinc de l'exercici B, sense d'esborrar les construccions auxiliars.

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

Realitzeu tots els traçats gràfics necessaris per aconseguir la figura que us donem.

Exercici A. Pregunta 1

Pregunta 2 (2 punts)

Construïu una el·lipse conegut el valor dels seus eixos principals.

Eix major = 80mm

Eix menor = 50mm

Pregunta 3 (2 punts)

Obteniu la intersecció de la recta que us donem R ( r' -r) amb el plànol P també donat.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 4 (2 punts)

Obteniu Alçat, Planta i Perfil de la figura donada en Perspectiva Axonomètrica Isomètrica. Les mesures les prendreu de la mateixa figura i es representarà a Escala 1/2.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 5 (2 punts)

En l´obra de Rafael " Casament de la Verge" (1504), assenyaleu-hi gràficament si s´hi observa:

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Feu un petit comentari amb recolzament gràfic, de les relacions geomètriques que hi trobareu.


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Contruïu un pentàgon regular de costat 5 cm.

Pregunta 2 (2 punts)

Dibuixeu a Escala 1:1 la figura donada. Indiqueu els traçats geomètrics utilitzats i assenyaleu els punts d´enllaç o tangència existents.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 3 (2 punts)

Obteniu la vertadera magnitud de la secció produïda del Plànol en el prisma donat.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 4 (2 punts)

Quin sistema de representació s´ha utilitzat en el dibuix arquitectònic representat? Com heu arribat a aquesta conclusió? Comenteu-lo i raoneu-lo breument.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 5 (2 punts)

En el mural de Melozzo da Forli, a la Biblioteca Vaticana (1477), assenyaleu-hi gràficament si s´hi observa:

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Feu un petit comentari amb recolzament gràfic, de les relacions geomètriques que hi trobareu.

En Última modificació d'aquesta pàgina: 26 de febrer de 2004