Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1994
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Ha d'elegir un d'aquests dos exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument a 4 de les cinc qüestions següents. Cada una val un punt.

 1. Distingiu entre capital humà específic i general.
 2. Definiu el concepte de cost d'oportunitat.
 3. Assenyaleu breument els avantatges i inconvenients del sistema d'"economia de mercat".
 4. Citeu dos exemples al menys de polítiques automàtiques i discrecionals.
 5. Considereu una balança comercial amb dèficit. Com podria saldar-se? I corregir-se?

B. Contesteu aquestes dues qüestions. Cada una val tres punts:

 1. En un mercat de competència perfecta, expliqueu com s'abasta l'equilibri, moviments al llarg de la corba d'oferta i demanda i desplaçaments de la corba de demanda. Ajudeu-vos amb un exemple numèric i un diagrama.
 2. Llegiu el següent text i comenteu-lo. Poseu de relleu els conceptes i expresions econòmiques que hi aparèixen, definiu-los i desenvolupeu el problema plantejat i la seua relació amb la situació actual utilitzant els conceptes, expressions i relacions que heu aprés durant el curs.

  "Al llarg del segle actual ha hagut dos crisis de gran importància, la que s'inicià en 1929 perllongant-se en els anys trenta i la més recent, iniciada a mitjans dels anys setanta, i que al menys a Espanya s'han perllongat fins a la recent fase de recuperació econòmica iniciada en 1985. La primera abastà la seua màxima incidència als Estats Units i es manifestà en caiguda de preus, producció, ocupació i volum del comerç internacional. Hi hagué una crisi de confiança en el sitema creditici després del crac de nombrosos bancs i en conjunt la capacitat per trobar respostes coordinades a escala internacional brillà per la seua absència".


Exercici B

A. Contesteu breument a 4 de les cinc qüestions següents. Cada una val un punt.

 1. Distingiu entre capital humà específic i general.
 2. Definiu el concepte de cost d'oportunitat.
 3. Assenyaleu breument els avantatges i inconvenients del sistema d'"economia de mercat".
 4. Citeu dos exemples al menys de polítiques automàtiques i discrecionals.
 5. Considereu una balança comercial amb dèficit. Com podria saldar-se? I corregir-se?

B. Contesteu les dues preguntes següents. Cada una val tres punts.

 1. Un empresari decideix amortitzar una màquina de 1.500.000. pessetes en dos anys aportant a un fons d'amortització de 750.000 pessetes cada any. Si la taxa d'inflació del primer any ha estat del 20% i la del segon del 15%. Quin serà el valor del fons d'amortització al final del segon any? Quines mesures podria adoptar l'empresari per evitar la descapitalització de l'empresa?
 2. La balança de pagaments de l'economia espanyola de 1990 registrà entre altres els següents balanços en milers de milions de pessetes:
  Balança de pagaments Saldos
  Balança comercial -3.007,2
  Turisme i viatges 1.449,1
  Altres serveis -593,6
  Balança de transferències 432,1
  Capital a llarg termini 1.910,1
  Capiral a curt termini 138,0
  Errors o omissions 360,8

  Contesteu les següents qüestions:

  1. Quin va ser el saldo de la balança per compte corrent?
  2. Quina importància té el subsector turístic en el sector exterior?
  3. Podem afirmar que va ser superior el valor de les importacions al de les exportacions?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003