Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1994
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà de triar uns dels dos exercicis proposats (exercici A o B) i haurà de contestar totes les qüestions de les tres preguntes propostes a l'exercici. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total de la puntuació es dividirà per tres.

Exercici A

Pregunta 1. El nucli: estructura de informació

Després d'observar el següent esquema, contesteu les qüestions que figuren a continuació.

Pregunta 1. El nucli

 1. De quin procés divisional es tracta? Quines conseqüències té aquest procés per a la transmissió dels caràcters hereditaris?
 2. Quin tipus de cromàtides resultaran al final del procés divisional representat a l'esquema següent? Esquematitzeu les cromàtides resultants.

  Pregunta 1. El nucli

 3. Quines conseqüències té aquest procés de divisió en la variabilitat genètica i evolució de les espècies?
 4. Quines diferències existeixen entre mitosi i meiosi? Feu un resum d'aquestes diferències en una taula.

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: el metabolisme

 1. Hom sap que si afegim àcid succínic, àcid fumàric o àcid oxalacètic a una preparació muscular, el múscul manté una velocitat respiratòria normal, i es produeix gran quantitat d'àcid cítric. També que si hi afegim àcid succínic al muscul s'acumula àcid fumàric i àcid cítric, i si hi afegim àcid fumàric s'acumula àcid succínic i àcid cítric.

  Què es pot concloure sobre la relació entre les substàncies esmentades implicades en les reaccions del metabolisme?

 2. L'enzim succínic deshidrogenasa catalitza la reacció àcid succínic que passa reversiblement a àcid fumàric,i hom sap que l'àcid màlic inhibeix selectivament a l'esmentat enzim. En una experiència s'ha afegit àcid màlic i àcid succínic al múscul i no s'obté àcid cítric.

  Com actua l'enzim esmentat? Què significa que l'acid màlic inhibeix selectivament l'enzim?

 3. Què es pot conloure de l'experiment descrit? Prososeu una seqüència metabòlica on intervinguen les subtàncies implicades en l'experiència, és a dir, l'àcid succínic, l'àcid fumàric, l'àcid màlic i l'àcid cítric? Quina hipotesi es pretén provar amb aquest experiment?
 4. A quina fase del metabolisme pertany la seqúencia metabòlica estudiada?

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

El mecanime bàsic d'actuació del virus de la SIDA s'esquematitza parcialment a continuació.

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

 1. Què significa que el genoma víric s'integre en el ADN de la cèl·lula hoste? Com s'integra?
 2. Com pot explicar-se i què significa que el virus de la SIDA produesca immunodeficiència adquirida?
 3. Què representa l'esquema que figura a continuació? Què és un plàsmid? Quins processos estan implicats en el fenomen que es representa?

  Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

 4. Quina importància té en la genètica moderna aplicada el procés representat? Descriviu algun exemple o aplicació concreta d'aquest procés.

Exercici B

Pregunta 1. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

La concentració de midó d'una solució, pot determinar-se mitjançant detecció amb lugol, que en donar una coloració específica permet la mesura de la intensitat de color mitjançant un colorímetre. Les mesures colorimètriques són calibrades prèviament mitjançant la comparació amb uns patrons de concentració coneguda de midó i usant desprès el lugol com a indicador la corba és la següent:

Pregunta 1. La membrana

Per avaluar la quantitat de midó descomposat per un enzim (amilasa) es realitzà el següent assaig. Es va afegir l'enzim a la solució de midó i es prengueren mostres d'igual volum durant la reacció i cada 30 seg. durant quatre minuts succesius. A totes les mostres extretes se les va afegir iguals volums de lugol i es van obtindre les següents mesures mitjançant el colorímetre:

Temps (min) Lectura en el colorímetre Concentració de midó expressada en gr/l
0,5 28
1,0 38
1,5 47
2,0 55
2,5 61
3,0 66
3,5 68
4,0 69
 1. Completeu la taula anterior. Indiqueu les concentracions de midó cada temps d'extracció segons les dades clorimètriques i segons la gràfica patró.
 2. Amb les dades de la taula anterior elaboreu la corba de concentració de midó respecte del temps en la nostra experiència. Realitzeu la corba a les quadrícules següents.

  Pregunta 1. La membrana

 3. Enquadra aquesta reacció en el conjunt de processos catalítics, quin tipus de reacció seria?
 4. Si es procés es realitza dins de la cèl·lula, quins orgànuls estan implicats al procés cel·lular?

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: El metabolisme

Pregunta 2. El metabolisme

 1. Quin orgànul és el representat a la microfotografia de dalt i l'esquema adjunt? Indiqueu el nom de les estructures representades.
 2. En l'orgànul anterior es realitza el procés que figura a continuacó., Com es denomina aquest procés? Quina és la fase representada? Descriviu-la resumidament. On es forma l'ATP?

  Pregunta 2. El metabolisme

 3. Expliqueu com actuen els fotosistemes. Relacioneu-lo amb l'escala que figura a l'esquerra de l'esquema. Quins fenòmens energètics es representen?
 4. Com s'utilitzen l'ATP i el NADPH produïts? Quina importància té aquest procés per al conjunt de la Biosfera?

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

 1. Quins processos es representen en el dibuix adjunt? Com es produeix el prolipèptid? Quina substància aporta els aminoàcids per al creixement de l'esmentat polipèptid?

  Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

 2. Què és la transcripció gènica? Realitzeu un esquema de com té lloc el procés.
 3. Escriviu la seqüencia d'aminoàcids que es pot originar a partir de l'ARN missatger representat i recolzant-se en la taula.

  Pregunta 3. Genètica mol·lecularPregunta 3. Genètica mol·lecular

 4. Què pot ocórrer si en la seqüencia de l'ADN representada s'hi introdueix per error una base G en lloc de la A assenyalada amb una fletxa a l'esquema? Com s'anomena aquest fenomen? Tindria conseqüencies per a la cèl·lula en aquest cas?

Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004