Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1994
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Tierra y Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències de la Salut i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà de triar un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i haurà de contestar totes les qüestions de les tres preguntes que composen l'exercici triat. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà per tres.

Exercici A

Pregunta 1. Atmosfera i hidrosfera i els seus impactes ambientals

Llegiu el text següent i contesteu les qüestions que figuren a continuació.

Gels de 200.000 anys confirmen a Groenlandia els cicles climàtics.

Un cilindre de gel extret a Groenlandia a 3.028,6 metres de profunditat, corresponent a gels formats fa més de 200.000 anys, ha demostrat el caràcter cíclic de la variació climàtica de la Terra en el passat. Els resultats de la investigació, que acaben de ser publicats a la revista Nature, indiquen una ràpida alternança entre clima templat i fred a finals de l'última glaciació.

La perforació en gel, que ha batut un rècord de profunditat a l'hemisferi nord, arribà fins al sòl de roca, i la mostra més profunda conté una petita pedra. Els testimonis -cilindres de gel de 2,5 metres de longitud- foren extrets aquest estiu per un grup de 30 científics de vuit països europeus.

L'objectiu de la investigació, denominada Grip, és resconstruir la història del clima i els canvis mediambientals de l'últim cicle glacial del planeta amb gran precició.

Es va triar un punt òptim de perforació en el qual han quedat atrapades en el gel indicacions químiques molt precises de transicions interglacials crítiques.

Els científics han analitzat 30 elements químics en els testimonis. Les dades es comparen sincronitzadament amb registres en sediments terrestres i marins de diferents regions.

El País. Madrid.

 1. Quines conclusions podem traure sobre els cicles climàtics?Quin tipus de mostres se suposa que han analitzat els científics que recolzen les hipòtesis dels cicles climàtics?
 2. Per explicar els canvis climàtics mundials,es barallen dos tipus d'hipòtesis generals. Indiqueu-les i expliqueu una d'aquestes hipòtesis. Dins de quina hipòtesis se situarien els resultats obtinguts en la investigació descrita en el text?
 3. Què significa "transicions interglacials"? Actualment, en quin període climàtic ens trobaríem segons les hipòtesis esmentades?
 4. Què s'entén com augment de l'"efecte hivernacle"? Quins canvis climàtics es creu que produiria?Compareu aquest augment amb els períodes hivernacle plantejats per les hipòtesis sobre el canvi climàtic.

Pregunta 2. La biosfera, recursos i impactes

Observeu l'esquema següent i contesteu les qüestions que figuren a continuació.

Exercici A. Pregunta 2

Concentración de estroncio-90 en diversas partes del tejido de alimentos de un pequeño lago canadiense que recibe desechos atómicos de bajo nivel. Los factores medios de concentración se muestran en términos de: agua de lago=1.

 1. Expliqueu les relacions tròfiques representades en l'esquema anterior.
 2. Què ocorre amb la concentració de l'isòtop radioactiu estronci-90 (SR-90) en la xarxa tròfica representada? Quines conseqüències pot tenir per als éssers vius? I per a l'ésser humà?
 3. Com es produeixen els residus radioactius que arriben al llac representat? Com es podria evitar el vessament d'aquest tipus de productes a les aigües?
 4. Indiqueu els principals tipus d'energies alternatives i expliqueu en què consisteix una d'aquestes energies.

Pregunta 3. Els impactes ambientals globals

Després d'observar el dibuix següent contesteu les següents qüestions.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

 1. Expliqueu de manera resumida els impactes ambientals esquematitzats.
 2. Com es forma la capa d'ozó? Com pot destruir-se? Quines conseqüències pot tenir aquesta destrucció per a la biosfera i per a l'ésser humà?
 3. Quines mesures hauríem d'adoptar per corregir l'anomenat "forat d'ozó" de l'atmosfera dins del model del desenvolupament sostenible?
 4. A l'esquema anterior no apareix representat un dels més importants impactes ambientals globals, l'explosió demogràfica. Expliqueu en què consisteix. Quina relació té amb els altres tipus d'impacte ambiental?

Exercici B

Pregunta 1. La geosfera: recursos i impactes ambientals

Observeu la següent matriu simplificada causa-efecte de la valoració dels impactes de Leopold aplicada al projecte d'una urbanització. Contesteu a les següentes qüestions.

FALTA CUADRO

 1. Comenteu el significat de la matriu representada. Quan ha de realitzar-se? Quins estudis previs caldria realitzar per arribar a aquest tipus d'avaluació de l'impacte ambiental?
 2. Com incideix l'acció "tala i desbrossament" sobre els processos d'erosió de la zona? I sobre el paisatge? Com incideix la "construcció d'edificis" sobre els "factors físics singulars" de la zona? I sobre la naturallitat?
 3. A quin tipus d'impacte ambiental global contribuiria la realització d'aquest projecte d'urbanització?
 4. Quines mesures adoptaríeu respecte d'aquest projecte dins del model del desenvolupament sostenible?

Pregunta 2. La biosfera, recursos i impactes

A la vista de l'esquema, contesteu les qüestions.

Exercici B. Pregunta 2

Diagrama simplificado de la corriente de enregia describiendo tres niveles tróficos (las casillas numeradas 1, 2, 3) en una cadena de alimentos lineal. Las anotaciones estándar para las corrientes sucesivas de energia son como sigue: I - entrada total de energia; L - luz absorbida por la capa vegetal; P - producción primaria bruta; A - asimilación total; P - producción primaria neta; P - producción secundaria (consumidor); NU - energia no utilizada (almacenada o exportada). NA - energia no asimilada por los consumidores (excretada); R - -respiración. La linea en la parte baja del diagrama muestra el orden de magnitud de las pérdidas de energia previstas en los puntos principales de traspaso. emprezando con un suministro solar de 3000 Kcal por metro cuadrado y por día.

 1. Expliqueu el significat de l'esquema representat. Què és la producció primària neta? Quines pèrdues energètiques es produeixen d'un nivell tròfic a un altre? (Regla del 10%) Per què?
 2. Per què caldria tenir en compte la consideració anterior a l'hora de planificar l'alimentació humana?
 3. Representeu un tipus de cadena trófica on estiga implicat l'ésser humà i que siga racional des del punt de vista del rendiment energètic?
 4. De quins factors depén la fam de la població dels països del tercer món? Com intentaria resoldre el problema des del punt de vista tècnic de la utilització dels recursos alimentaris a nivell mundial?

Pregunta 3. Els impactes ambientals globals

Després de llegir el text que figura a continuació contesteu les següents qüestions.

ADENA demana prorrogar la moratòria per a les balenes.

El Fons Mundial per a la Natura (WWF-ADENA) ha demanat que es prorrogue per un perìode indefinit la moratòria que impideix des de 1986 la caça de balenes. El pronunciament arriba en vespres de la reunió que la Comissió Balenera Internacional (CBI) celebrarà a Tòquio entre el 10 i el 14 de maig, en la qual s'espera que Japó i Noruega pressionen per aconseguir la fi de la moratòria. El WWF-ADENA assenyala que "els productes de la industria balenera resulten d'un significat absolutament marginal a Noruega i Japó. Les balenes es maten actualment per a un petitìssim mercat de carn". L'organització indica que els efectes de la moratòria sobre la població de balenes no pot avaluar-se abans de 10 anys i demana que la CBI construesca un santuari de balenes en els mars del Sud.

El País, Madrid

 1. Per què es demana la prohibició de la caça de balenes al text? Com pot incidir la desaparició de les balenes en l'equilibri ecològic dels ocèans?
 2. Quines repercusions pot tenir per a la Biosfera i l'ésser humà la progressiva pèrdua de la biodiversitat? Quines mesures caldria adoptar per pal·liar el problema?
 3. Expliqueu algun exemple que pose de manifest la pèrdua de la biodiversitat en un ecosistema terrestre i les seues repercusions per a la biosfera i per a l'ésser humà.
 4. Indiqueu uns altres impactes ambientals globals i expliqueu detingudament un d'aquests canvis.

Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004