Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1995
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: L'examen consta de dos exercicis A i B; l'alumne haurà de triar-ne i respondre a les qüestions de les tre spreguntes qu'el composen. Cadascuna de les preguntes es valorarà sobre 10 punts i el total es dividirà per tres.

Exercici A

Pregunta 1. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular Pregunta 1. La cèl·lula

Observa detingudament i contesta:

 1. ¿De quin tipus de cèl·lula es tracta? Justifica la teua resposta.
 2. Esmenta tots els orgànuls que apareixen.
 3. Comenta i relaciona tots els processos cel·lulars representats mitjançant fletxes en l'esquema.

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: el metabolisme

Explica breument el significat de:

 1. Anabolisme i Cataboisme.
 2. Organismes autòtrofs i heteròtrofs. Esmenta algun exemple de cadascun i indica com obtenen l'energia.
 3. Vies aeròbies i anaeròbies ¿Podries explicar com i mitjançant quin procés els llevats transformen la glucosa en etanol?

Pregunta 3. Els microorganismes. La infecció i la immunitat

 1. ¿Quina diferència hi ha entre un sèrum i una vacuna? Explica-ho.
 2. Tipus d'immunitat. ¿Quin tipus d'immunitat adquireixen els individus tractats en cada cas?
 3. ¿Què és l'autoimmunitat?

Exercici B

Pregunta 1.El nucli: estructura de informació

Observa la imatge i explica:

Pregunta 1.El nucli
 1. De quin procés es tracta?
 2. Els fenomens generals que es produeixen en cada fase.
 3. Interpreta el fenòmen que s'observa en la figura següent i explica la seua importància.

  Pregunta 1.El nucli

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: el metabolisme

 1. Explica l'estructura i composició de la mitocòndria. Il·lustra l'explicació amb un esquema.
 2. Localitza en l'esquema que has realitzat el lloc on es situaria la cadena de transport electrònic.
 3. Quina funció realitza la cadena de transport electrònic?

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

Utilitzant com a base el següent esquema:

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

 1. Explica breument la funció dels àcids nuclèics.
 2. Què significa que la replicació de l' ADN és semiconservativa?
 3. Diferències estructurals entre ADN i ARN.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003