Tornar a l'índex d'exàmens Pruebas de acceso a facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios

Comunidad: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Juny de1995
Modalidad: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia.
Ejercicio: 2n Exercici
Asignatura: Dibuix Tècnic
Obligatoriedad: Opcinal en l'Opció Científico-Tècnica i en altres.
Duración: 90 minuts.
Baremo: 2 PUNTS SOBRE 10. Heu de contestar les cinc preguntes de l'exercici A o les cinc de l'exercici B,sense d'esborrar les construccions auxiliars.

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

Apartir de les dades que apareixen en la mostra, dibuixeu a escala 1:2 la mostra que no es troba dubixada a escala. heu de marcar amb un traç transversal els punts d'enllaç i tangència.

FALTA DIBUIX

Pregunta 2 (2 punts)

Obtenir el segment mitjana proporcional dels segments a i b.

FALTA DIBUIX

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema Dièdric: Donats l'alçat i el perfil esquerre del sòlid representat en la mostra, dibuixeu la planta, i visualitzeu la peça, mitjançant una perspectiva convencional a mà alçada.

FALTA DIBUIX

Pregunta 4 (2 punts)

Dubuixeu en perspectiva cònica, a escala 5:3 el sòlid donat per les seues projeccions, prenent les mesures directament d'aquestes.

FALTA DIBUIX

Pregunta 5 (2 punts)

Edifici Nakagin Capsula, de Kisho Kurokawa,Tokio, 1972.

FALTA DIBUIX


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Traceu una circunfèrencia tangent a una altra de 25 mm de radi i a una recta r que dista 30 mm del centre de la circunferència donada; si sabem que el punt de tangència T en la recta està situat a 60 mm del centre de la circunferència.

FALTA DIBUIX

Pregunta 2 (2 punts)

Pel punt P' traceu una figura semblant al polígon donat amb una raó de semblança de 3:5.

FALTA DIBUIX

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema Dièdric: El triangle ABC està sobre el pla P i es coneix la projecció horizontal a, b, c, d'aquest, obteniu la vetadera magnitud.

FALTA DIBUIX

Pregunta 4 (2 punts)

Donat un sòlid per les seues vistes es sistema europeu, dibuixeu la perspectiva isométrica a escala 2:1, prenent mesures de les vistes, sense aplicar coeficients de reducció.

FALTA DIBUIX

Pregunta 5 (2 punts)

En l'obra Los jugadores de cartas, de Pieter Hoogh, 1685, Buckingham Palace, Londres:

FALTA DIBUIX

Última modificació d'aquesta pàgina: 17 de febrer de 2004