Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1995
Modalitat: Cièncias de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Cièncias de la Terra I Medioambientals
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Cièncias de la Salud i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà d'elegir un dels dos exercicis proposats (exercici A i B) i haurà de respondre a totes les qüetions de les tres preguntes de l'exercici elegit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres.

Exercici A

Pregunta 1

Falta el dibuix.

 1. Què és una piràmide ecològica? Tipus de piràmides ecològiques. Poden existir piràmides invertides? Poseu-ne un exemple.
 2. Definiu NIVELL TRÒFIC I EFICIÈNCIA ECOLÒGICA. Quin d'aquestes nivells tròfics aprofita millor l'energia? Per què?
 3. Què és un ECOSISTEMA? Classificació dels organismes d'un ecosistema segons el seu model de nutrició. Indiqueu en la piràmide ecològica proposada a quin tipus pertany cada organisme.

Pregunta 2

Falta el dibuix.

Aproximadament a uns 30 km d'altura la temperatura puja de forma brusca fins a uns 80ºC.

 1. Comenteu aquest esquema i expliqueu com s'ha format la "capa d'ozó".
 2. Problemes mediambientals que podrien derivar-se de la disminució o desaparició d'aquesta capa.
 3. Expliqueu l'acció dels agents destructors de la capa d'ozó.

Pregunta 3

Falta el dibuix.

Observeu aquest esquema i contesteu a les qüestions següents:

 1. Què és la Intrusió marina? Per què es produeix aquest fenomen freqüentment en el litoral de la Comunitat Valenciana?
 2. Quins efectes té aquest procés en l'agricultura intensiva (conreus de regadiu)
 3. Defineu el concepte de RECURS HÍDRIC. Els recursos hídrics són renovables o no renovables? Feu un esquema dels distints tipus de recursos hídrics que conegue, i indiqueu la seua importància a la Comunitat Valenciana.

Exercici B

Pregunta 1

Falta el dibuix.

Producció de residus a Espanya l'any 1989 (Font MOPU)

La problemàtica dels residus va més lligada al seu potencial contaminant, a les seues característiques físiques i químiques i a la seua localització concentrada, que no a la massa total produïda.

 1. Indiqueu quin és el residu de més poder contaminant del gràfic anterior, i expliqueu tot el que sapigueu de dos agents contaminants que produesquen aquest tipus de residus.
 2. Quins serien reciclables i quins no?
 3. Seleccioneu un residu reciclable i expliqueu el procés de reutilització d'aquest.

Pregunta 2

Falta el dibuix.

Deteriorament ambiental causat en l'extracció de minerals i de roques

El Medi Ambient de les zones mineres sofreix enormes alteracions, encara que aquestes depenen molt del volum de l'explotació, del tipus de mineral, de la quantitat de materials no aprofitables (estèrils) i de la climatologia.

 1. Esmenteu tres possibles impactes ambientals d'una explotació a cel obert (per exemple la del dibuix)
 2. Proposeu una mesura d'identificació o de correcció (que heu d'elegir) de cada un dels impactes esmentats.
 3. En què es basa la Matriu de Leopold per a avaluar els Impactes Ambientals?

Pregunta 3

Falta el dibuix.

Si es produeix un incendi forestal en aquesta muntanya, on el seu vessant nord té un sòl bo, fèrtil, ben proveït d'humus i de nutrients, desenvolupeu sobre calcàries compactes, i el seu vessant sud, al contrari posseeix un sòl desenvolupat a partir de materials solts (margues) un pendent molt pronunciat, amb poc humus i nutrients, i amb dificultats en la taxa d'infiltració d'aigua.

Respongueu a les qüestions següents:

 1. On es produirà més EROSIÓ, al vessant nord o al vessant sud? Per què?
 2. De quins factors depén el Risc d'Erosió Hídrica? Coneixeu alguna fórmula que quantifique la pèrdua de sòl per erosió hídrica?
 3. Comenteu DOS repercussions mediambientals que puguen derivar-se dels incendis forestals.

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004