Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1996
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra y Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l' Opció de Ciències de la Salut i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà d'elegir un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i haurà de respondre a totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici elegit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres.

Exercici A

Pregunta 1

Falta dibuix.

La paraula ecologia, segons Haeckel (1869), prové d'oikos ("casa") i logos ("estudi, tractat"). Actualment, per ecologia entenem el conjunt de coneixements que es retereixen a l'economia de la natura, la investigació de totes les relacions dels éssers vius tant amb el seu medi inorgànic com orgànic, inclohent-hi sobretot les relacions hostils i/o amistoses amb aquells altres éssers vius amb què es relacionen directament o indirectament.

 1. D'acord amb aquest concepte d'ecologia, defineix els termes: ecosistema, població, comunitat o biocenosi i biòtop.
 2. Identifica al dibuix dos ecosistemes i indica'n les poblacions, les comunitats i els biotops respectius.
 3. Elabora una piramide ecològica amb els components de l'ecosistema del dibuix que continga almenys tres nivells trófics.

Pregunta 2

Falta dibuix.

O = horitzonts orgànics del sòl; B = horitzonts minerals del sòl; R = roca mare calcària.

1. Bosc climàcic d'alzines; 2. Màquina de ginebre; 3. Garriga; 4. Erm de gramínies curtes.

En la seqüencia de la figura, l'erosió ha rebaixat la superfície topogràfica i hi ha fet aflorar la roca.

 1. Per què es produeixen greus processos erosius als nostres sòls? Perquè la precipitació és molt abundant; perquè les pluges són escasses, però torrencials; perquè el relleu de la Comunitat Valenciana és molt muntanyós; perquè hi ha poca coberta vegetal; o perquè els sòls són molt erosionables. Justifica cada resposta.

 2. Què és la biodiversitat? Explica, basant-te en la seqüència del dibuix, quins ecosistemes són els de major i els de menor biodiversitat. Per què?
 3. Explica dues causes provocades per l'acció de l'home (antròpiques) que ocasionen la degradació del bosc mediterrani.

Pregunta 3

Falta dibuix.

 1. Explica el cicle de l'esquema adjunt.
 2. Comenta l'impacte ambiental global que pot provocar a l'atmosfera l'augment descontrolat de l'ús de combustibles fòssils, d'incendis forestals, d'erupcions volcàniques...
 3. Defieix el terme cicle biogeoquímic i digues altres cicles importants per a la vida que conegues.

Exercici B

Pregunta 1

Falta dibuix.

 1. Aliments
 2. Importació de materials
 3. Combustibles(electricitat, gas, petroli)
 4. Aigua (pluja més aigua canalitzada)
 5. Evapotranspiració
 6. Emissió de calor
 7. Exportació de materials
 8. Residus sòlids
 9. Cúpula d'aire contaminat
 10. Aigües residuals
 1. Indica si són vertaderes o falses les afirmacions següents i digues per què:
  • El major reservori de carboni es troba a l'atmosfera.
  • La concentració de CO2 a l'atmosfera és tan petita en comparació amb l'O2 i el N2 que, encara augmente el doble del valor actual, no produirà efects d'importància.
  • La quantitat d'oxigen que generen les zones verdes d'una ciutat són superiors a la concentració que n'hi ha a l'atmosfera.
  • Un ecosistema urbà genera els seus propis aliments.
 2. Explica l'impacte ambiental ocasionat per la interacció de SO2 amb el vapor d'aigua present a l'atmosfera.
 3. Dels combustibles que consumeix la ciutat del gràfic, indica els que corresponen a recursos naturals renovables i no renovables.

Pregunta 2

Falta dibuix.

 1. Dorsal
 2. Fossa oceànica
 3. Fins a 700 km
 4. Plaques litosfèriques
 5. Escorça
 6. Astenosfera

La litosfera oceànica generada en la dorsal s'enfonas, seguint un pla de Benifoll, sota la litosfera continental.

 1. Explica què representa aquest esquema.
 2. Com explicaries la formació de l'oceà Atlàntic segons la teoria de la tectònica de plaques?
 3. Quins fenòmens catastròfics reflecteixen els moviments interns de la Terra en la superfície.

Pregunta 3

Falta dibuix.

El procés de pèrdua de sòl per erosió es deu a diversos factors, per exemple a la precipitació, la topografia, la coberta vegetal, el tipus de sòl i les pràctiques de preparació del terreny (abancalaments, llaurança).

Sector 1.- Alzinar amb sotabosc. Sector 2.- Pineda de repoblació. Sector 3.- Ametllers en bancals. Sector 4.- Tarongers. Sector 5.- Horta. Sector 6.- Matolar dens o bardissar.

 1. Ordena aquesta seqüència de paisatge segons el major o menor rang d'erosióhídrica (mot greu, greu, moderada, baixa, molt baixa) que es produeix actualment en cada sector.
 2. Si hi haguera un incendi, quines zones serien les més afectades per l'erosió.
 3. Si després de l'incendi hi haguera pluges torrencias, quins riscs naturals afectarien els sectors 4 i 5.

Última modificació d'aquesta pàgina: 26 de febrer de 2004