Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1996
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut i de Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'Opció Científico - Tècnica i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu de contestar a les cinc preguntes de l'exercici A o a les cinc de l'exercici B, sense d'esborrar les construccions auxiliars

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

Representeu l'arc capaç d'una angle de 60º els costats del qual passen pels extrems d'un segment AB de 47 mm de llarg.

Pregunta 2 (2 punts)

Dibuixeu el triangle isòsceles d'altura h = AM, que siga equivalent al pentàgon regular de la figura.

FALTA DIBUIX

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Representeu un octaedre de 25 mm d'aresta, amb una diagonal perpendicular al pla horitzontal.

Pregunta 4 (2 punts)

Donats l'alçat i la planta del sòlid en el sistema europeu, dibuixeu la perspectiva cavallera a escala 1:1, segons les normes UNE. FALTA DIBUIX

Pregunta 5 (2 punts)

En l'obra "El restaurante de la Sirena" de Vincent van Gogh (1887):

FALTA DIBUIX


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Dibuixeu un triangle rectangle la hipotenusa del qual fa 70 mm i l'altura sobre aquesta fa 30 mm.

Pregunta 2 (2 punts)

Donada la figura ABC. Dibuixeu:

FALTA DIBUIX

Pregunta 3 (2 punts)

Representeu un tetraedre de 30 mm d'aresta, amb una cara en el pla horitzontal. Dibuixeu el seu desenvolupament.

Pregunta 4 (2 punts)

Donats l'alçat i la planta del sòlid en el sistema europeu, dibuixeu la perspectiva isomètrica a escala 1:1, sense aplicar coeficients de reducció.

FALTA DIBUIX

Pregunta 5 (2 punts)

En el dibuix de Frank Lloid Wright:

FALTA DIBUIX

Última modificació d'aquesta pàgina: 12 de febrero de 2004