Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1996
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatoriedad: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquests dos exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument quatre de les cinc qüestions següents. Cada una val un punt.

  1. A què anomenem bé normal?
  2. Què enteneu per costos fixos d'una empresa?
  3. Com es relacionen inflació i desocupació segons la corba de Phillips?
  4. Diferència entre el producte nacional en pessetes corrents i el producte nacional en pessetes constants.
  5. Quan es diu que un país té un avantatge comparatiu sobre un altre?

B. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts.

Comenteu les funcions del Banc d'Espanya i expliqueu com controla la quantitat de diners (oferta monetària) en l'economia.

C. Comenteu el text següent. Val tres punts.

Augments del tipus d'interés aplicats pel Banc d'Espanya a altres bancs i caixes d'estalvis pels prèstecs que el concedeix tenen un efecte indirecte sobre l'economia i en concret sobre l'ocupació. En quin sentit afecta l'ocupació? Raoneu la resposta.


Exercici B

A. Contesteu breument quatre de les cinc qüestions següents. Cada una val un punt.

  1. A què anomenem bé substitutiu?
  2. Quins factors poden fer que l'oferta dels productors es desplace?
  3. Quan parlem de política monetaria, a què ens estem referint?
  4. Quan diem que una moneda s'ha depreciat?
  5. Definiu que és un aranzel.

B. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts

Expliqueu les principals funcions que despleguen els diners en una economia i la seua relació en el sistema financer actual.

C. Digueu si és certa la següent afirmació i raoneu la resposta. Val tres punts

Com més elevat siguen els tipus d'interés a Espanya en relació amb els tipus d'interés a Alemanya, menys incentivats estaran els alemanys a l'hora de fer turisme a Espanya.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003