Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Setembre de 1996
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció Científico-Tècnica i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne realitzarà un dels dos exercicis. La puntuació màxima de cada problema és de 2 puntos, i la de cada qüestió, d'1,5 punts.

Exercici primer

Problemes

 1. El planeta Mart té un satèl·lit situat a una òrbita que es troba a una distancia de 9,4·106 m del centre de Mart. El període de rotació d'aquest planeta és de 460 minuts. Calculeu la massa de Mart.

  Dades: G = 6,67·10-11 S.I

 2. Una partícula α penetra en un camp magnètic de densitat de fluix 2 weber / m2, amb una velocitat de 2·106 m / s, formant un angle de 45º amb el camp. Determineu la força exercida sobre aquesta partícula.

Qüestions

 1. Ones estacionaries
 2. Com s'explica l'arc iris?
 3. Postulats de la teoria de la relativitat d'Einstein.
 4. Quin és el període de cert nucli radiactiu l'activitat del qual disminueix en 1/8 al cap d'un dia?

Exercici segon

Problemes

 1. Es tracta de projectar una diapositiva de 2 cm d'alxària sobre una pantalla situada a 4 m de la diapositiva, de manera que la imatge siga de 1 m. Calculeu:
  1. Posició de la lent.
  2. Potència de la lent.
 2. Durant el procés de fisió d'un nucli de 23592U per un neutró es lliuren 198 Mev. Calculeu l'energia lliurada en fissionar-se completament 1 Kg de Urani.

Qüestions

 1. Variacions de "g" (acceleració de la gravetat en el camp gravitatori terrestre), amb l'alxària.
 2. Absorció de la intensitat d'una ona en la seua transmissió a través d'un medi.
 3. Força exercida entre dos conductors rectilinis paral·lels de longitud infinita.
 4. Hipòtesi de De Broglie i la seua confirmació experimental.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003