Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1997
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: L'examen consta de dos exercicis A i B; l'alumne haurà de triar-ne un i respondre les qüestions de les tres preguntes que el componen. Cadascuna de les preguntes es valorarà sobre 10 punts i el total es dividirà per tres.

Exercici A

Pregunta 1. La cèl·lula: unitat d'estructura i funció

 1. Fes un dibuix esquemàtic d'una cèl.lula eucariota animal amb tots els seus orgànuls. Assenyala breument la funció de cadascun.
 2. Assenyala les diferències entre una cèl.lula animal i una cèl.lula vegetal.
 3. Explica les diferències entre una cèl.lula procariota i una cèl.lula eucariota.

Pregunta 2. El nucli: estructura de informacióPregunta 2. El núcleo

Observa el següent esquema i respón:

 1. Quin fenòmen biològic representa?
 2. Indica les seues fases i els fenòmens generals associats a cadascuna.
 3. Com es preodueix la duplicació del DNA?

Pregunta 3. Els microorganismes, la infecció i la immunitat

 1. Concepte d'immunitat
 2. Mecanismes dels sistema immunitari
 3. Completa i justifica la frase següent: "Als pacients que han patit un trasplantament d'òrgans se'ls ha de provocar una immunodeficiència per..."

Exercici B

Pregunta 1. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

Compara la membrana plasmàtica i la paret cel.lular en relació amb:

 1. Estructura i composició
 2. Funcions que exerceixen
 3. Diferències en la citocinesi animal i vegetal

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: el metabolisme

 1. Fes un esquema detallat d'un mitocondri i un cloroplast.
 2. Assenyala les diferències estructurals que hi ha entre ells.
 3. Explica breument les principals funcions de cadascun. Indica la localització d'aquestes en la seua estructura.

Pregunta 3. Genètica molecular

 1. Estructura i composició del ribosoma
 2. On s'originen els seus components?
 3. Explica la funció que realitzen

Última modificació d'aquesta pàgina: 11 de febrer de 2004