Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1997
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatorietat: Obligatòria el l'Opció Científico-Tècnica i opcional en altres. Obligatoria també en l'Opció Cientifico -Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne realitzarà un dels dos exercicis.La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts, i de cada qüestió,de 1,5 punts

Exercici primer

Problemes

 1. Se situen tres càrregues elèctriques q1, q2, q3, als punts A(0 , 0 , 0); B(0 , 4 , 0) i C(0 , 4 , 3) respectivament, on les coordenades vénen donades en metres. Es demana:
  1. Si q1 = 0,1 C, calculeu q2 i q3, perquè siga nul el camp elèctic al punt P(0 , 0 , 3).
  2. Si q1 = 0,1 C, q2 = 0,4 C i q3 = 0,2 C, calculeu el treball necessari per a portar una càrrega unitària des de l'infinit fins al punt P(0 , 0 , 3).

  Dada: 1/4 π·ε0 = 9·109 S.I.

 2. La llum solar que arriba a la Terra té una intensitat de 1800 W/m. Quants fotons per metre quadrat i per segon representa aquesta radiació? Tingueu en compte que la longitud d'ona mitjana per a la llum solar és de 550nm.

  Dades: Constant de Planck, h = 6,63·10-34 S.I.; Velocitat de la llum, c = 3·108 m/s.

Qüestions

 1. La Terra en la seua òrbita el·líptica al voltant del Sol presenta dos punts l'afeli i el periheli, en els quals la seua velocitat de la Terra és perpendicular al seu vector de posició respecte el Sol Si en l'afeli la velocitat de la Terra és de 30 Km/s i la distància entre els centres de la Terra i el Sol és de 152·106 Km, calculeu la velocitat de la Terra en el periheli si sabem que en aques punt la estància entre els centres de la Terra i el Sol és de 147·106 Km.
 2. Expliqueu l'efecte Doppler
 3. Què s'entén per límit o poder de resolució d'un instrument òptic?
 4. Quan el 2211Na es bombardeja amb deuterons (21H), s'emet una partícula α. Quin és el nombre atòmic i la massa atòmica del nucli resultant?

Exercici segon

Problemes

 1. Un satèl·lit artificail de 2 t de masa descriu una òrbita circular a 400 Km de la superfície terrestre. Es demana:
  1. Velocitat orbital del satèl·lit.
  2. Si es llança des de la superfície terrestre, calculeu l'energia necessària per a situar el satèl·lit en òrbita.

  Dades: G = 6,67·10-11 S.I.; MTerra = 5,98·1024 Kg; RTerra = 6370 Km

 2. Una lent convergent forma la imatge d'un objecte molt llunyà (ragis de llum incidents paral·les), a una distància de 20 cm d'aquesta. Es demana:
  1. Longitud focal de la lent.
  2. Si es col·loca un objecte a 100 cm de la lent, on es formarà la imatge?
  3. Si es col·loca un objecte a una distància de la lent superior a la distància focal, quines seran les característiques de la imatge?

Qüestions

 1. Un cos de 10 Kg de massa descriu un moviment harmònic simple de 30 mm d'amplitud i amb un període de 4 s. Calculeu l'energia cinètica màxima d'aquest cos. Què es pot dir de l'energia potencial del cos en l'instant en què l'energia cinètica és màxima?
 2. El ciclotró: fonaments i aplicacions.
 3. Dos successos que ocorren en el mateix lloc i al mateix temps per a un observador. Seran simultanis per un segon observador que es mou respecte al primer?
 4. Completeu les reaccions nuclears següents:
  1. 4520 Ca ⇒ ... + e- + υ
  2. 23993 Np ⇒ 23992U + ...

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003