Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1997
Modalitat: LOGSE -Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Geografia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2,5 punts per pregunta. Trieu un dels dos exercicis proposats

Exercici 1

  1. Són molt diversos els criteris emprats pels diferents autors per a determinar i estudiar els desequilibris regionals. Un dels paràmetres que millor diferencien uns espais dels altres fa referència a l'estructura i a la dinàmica demogràfica. Compareu les dades reflectides en els documents 1, 2 i 3 i feu-ne el comentari corresponent.
  2. Així mateix, la densitat demogràfica té un gran interés per les previsibles conseqüencies en el periode 1857-1994 (document 4 i 5) i extraieu-ne conclusions.
  3. Els desequilibris regionals en el treball i en el mercat laboral presenten característiques extremadament greus. Compareu les taxes d'activitat i atur (document 6 ) i l'evolució del nombre d'aturats (document 7) entre les comunitats autònomes que considereu més contrastades, i a continuaió redacteu les conclusions a les quals arribeu. Podeu fer un gràfic d'aquest últim paràmetre per a completar el comentari.
  4. Amb les dades utilitzades en els apartats anteriors, elaboreu un informe sobre les desigualtats i els desequibris territorials en l'Espanya de les autonomies.

Documento1. Estructura por edades de las Comunidades Autónomas

FALTA TABLA

Documento2. Emigración española a Europa

FALTA TABLA

Documento3. Participación de cada región en la población total

FALTA TABLA

Documento4. Mapas de densidades provinciales

FALTA IMAGEN

Documento5. Densidad y crecimiento de la población en España

FALTA IMAGEN

Documento6. Tasas de actividad y paro

FALTA TABLA

Documento7. Parados (medias anuales en miles)

FALTA TABLA


Exercici 2

  1. Segons CALS (1987), el principal impulsor del turisme de masses és la recerca del "sol i platja", a més d'altres factors estructurals. Justifiqueu aquesta afirmació analitzant els documents 1 i 2.
  2. Quines conclusions podeu extraure de l'anàlisi del gràfic del document 3, relatiu a la distribucio estacional del turisme estranger?
  3. L'analisi de les pernoctscions hoteleres (document 4) permet un coneixement prou clar dels països emissors i de les seues tendències respecte a Espanya. Estudiant les dades numèriques d'aquest document i analitzant les dades que ofereix el núm. 5, referent als mercats turístics espanyols el 1975 i el 1990, redacteu unes línies sobre les tendències d'aquest mercat turístic.
  4. Dins les repercussions sociodemogàfiques del turisme, és molt significativa la seua incidència en determinats centres turístics de la Comunitat Valenciana. Analitzeu les piràmides d'edat del document 6 i redacteu el comenteri corresponent.
  5. Redacteu un INFORME sobre les perspectives del turisme a Espanya per al segle XXI.

Document 1.

FALTA IMAGEN

Document 2.

FALTA TABLA

Document 3.

FALTA TABLA

Document 4.

FALTA TABLA

Document 5.

FALTA IMAGEN

Document 6.

FALTA IMAGEN

Última modificació d'aquesta pàgina: 19 de febrer de 2004