Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1997
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: L'examen consta de dos exercicis A i B; l'alumne haurà de triar-ne un i respondre les qüestions de les tres preguntes que el componen. Cadascuna de les preguntes es valorarà sobre 10 punts i el total es dividirà per tres.

Exercici A

Pregunta 1. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

Imagina que un bacteri és ingerit mitjaçant fagocitosi per un leucòcit del nostre sistema immunitari i a continuació és digerit al seu interior.

 1. Indica els orgànuls que participen en la ingestió i la digestió del bacteri.
 2. Explica quines són les funcions especifiques que realitzarien els orgànuls.
 3. Fes un esquema o dibuix que il·lustre les teues expliacions. Diferències i semblances entre pinocitosi i fagocitosi.

Pregunta 2. El nucli: estructura de informació

 1. Característiques del nucli interfàsic
 2. Organització de la cromatina
 3. Estructura i funció del nuclèol

Pregunta 3. Els microorganismes, la infecció i la immunitat

Pregunta 3. La immunitat

Observa la següent gràfica i respon:

 1. Concepte d'antigen i anticós
 2. Interpreta aquesta gràfica. ¿A qué són degudes les diferències observades en la resposta després de la primera i la segona injecció de l'antigen?
 3. Explica qué son les cèl·lules amb "memòria" i quin paper tenen en la resposta representada en la gràfica.

Exercici B

Pregunta 1. Els components químics de la cèl·lula

 1. Explica la importància biològica de l'aigua i les sals minerals.
 2. Funció biològica de les proteïnes. Cita algun exemple.
 3. Identifica aquesta molècula. Indica la seua estructura i composició.

  Pregunta 1. La cèl·lula

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: El metabolisme

 1. Assenyala a quins orgànuls cel·lulars es realitzen les funcions següents:
  1. sínstesi de proteïnes
  2. digestió intracel·lular
  3. síntesi de lípids
  4. formació de lisosomes
 2. Explica breument el significat i la localització intracel·lular dels processos següents:
  1. B-oxidació
  2. Fotofosforilació
  3. Cicle de Krebs
  4. Cicle de Calvin
 3. Defineix:
  1. anabolisme i catabolisme
  2. autòtrof i heteròtrof.
  3. aerobi i anaerobi

Pregunta 3. Genètica molecular

Llegeix detingudament aquesta frase i respon: "Actualment s'accepta que un gran nombre de retrovirus i virus de DNA causen diverson tipus de càncers en gran quantitat d'animals".

 1. Característiques morfològiques dels virus
 2. Exposa la teua opinió justificada sobre el mecanisme que podria utilitzar el virus per a causar càncer
 3. ¿Quins efectes produeix el virus de la SIDA sobre el sistema immuintari?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003