Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre 1997
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències de la Salut i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà d'elegir un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i haurà de respondre a totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici elegit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres.

Exercici A

Pregunta 1

Exercici A. Pregunta 1

La radiació que arriba a la Terra cada any s´estima en 178.000 TW, encara que només el 0.06% dóna lloc al procés de fotosíntesi, l´origen de la vida i dels combustibles. La major part és absorbida, convertida en calor i irradiada: una part es reflecteix directament a l´espai i la resta s´integra en el cicle hidrològic.

 1. En la cadena tròfica, quin és el nivell que fixa l´energia procedent del sol. Explica aquest mecanisme de fixació.
 2. Si del total d´energia que arriba a la superfície terrestre només se´n fixa directament el 0.06%. quina quantitat d´energia arribarà a un consumidor de segon ordre, tot tenint en compte que en cada nivell tròfic només se n´aprofita el 10% del total fixat per nivell? Segons aquest càlcul, qué passaria si augmentara el nombre de consumidors terciaris i minvara el de productors.
 3. Si minvara la coberta vegetal, quins impactes vegetals es poden presentar a l´atmosfera?

Pregunta 2

Exercici A. Pregunta 2

 1. En vista d´aquest dibuix, comenta quin és el cicle hidrològic i digues quines són les seues característiques.
 2. Quins efectes podem observar en les aigües subterrànies si s´infiltraren als aqüífers deixalles orgàniques.
 3. Si variara el cicle hidrològic a causa de l´augment de la temperatura terrestre, quins impactes ambientals globals se´n generarien?

Pregunta 3

Exercici A. Pregunta 3

 1. Comenta el tipus de clima de les grans formacions vegetals que apareixen a l´esquema adjunt i zonifica a la superfície terrestre aquest grans tipus de climes.
 2. El clima mediterrani no apareix definit al diagrama. Digues quines són les seues característiques de precipitació i temperatura i les seues formacions vegetals més comunes?
 3. Defineix inversió tèrmica i explica l´efecte que té sobre els cultius a la Comunitat Valenciana.

Exercici B

Pregunta 1

Exercici B. Pregunta 1

 1. Comenta els efectes hidrològics, tèrmics i biològics generats pel funcionament d´una central termonuclear.
 2. Identifica dos aspectes positius i dos aspectes negatius de l´utilització de l´energia nuclear
 3. Explica que s´enten per recurs natural renovable i recurs natural no renovable. Posa dos exemples de cada tipus.

Pregunta 2

En fer una anàlisi en un llac amb alta concentració d´aportaments orgànics a l´aigua, es va trobar una alta demanda d´oxigen tant per a la supervivència de les espècies com per a la realització de les reaccions d´oxidació dels components orgànics.

 1. Quin tipus d´anàlisi haurem de fer per conèixer aquestes demandes?
 2. Quines altres característiques haurem de conèixer si volem aprofitar aquesta aigua per al consum humà?
 3. Classifica les aigües dels ecosistemes aquàtics segons els continguts de matèria orgànica i explica el tipus de contaminació que hi ha als llacs amb un alt contingut orgànic.

Pregunta 3

Font: Ecología y vida.Salvat. T.2, 1990.

Cuadro Evolució del tratament dels RSU Espanya (xifres en milers de tones)
Sistemes de tractament Anys
1978 1986 1991
Abocament incontrolat 4.927 3.204 2.555

Abocament controlat

1.812 4.780 6.493
Compostatge 779 2.042 2.429
Incineració 510 542 557
- Amb recuperació d´energia 191 296 369
- Sense recuperació d´energia 319 246 188
Totals 8.028 10.568 12.034
Composició mitjana del fem a Espanya, la Unió Europea i els Estats Units (en percentatges)
Materials Espanya Unió Europea Estats Units
Paper i cartró 15 30 36
Vidre 7,5 8,5 8,5
Plàstics 9 6 7,5
Cautxú 1 1,5 2
Metalls 3,5 5 9
Textils 2 - 3
Materia orgánica 52 35 20
Altres 10 14 14

Segons l´informe "Medio Ambiente en España" (1991), de les 12.000.000 Tm de fem generades aquell any, el 79% van ser tractades o eliminades amb garantia, de les quals només un terç va sofrir un procés de recuperació (reciclatge, compostatge o incineració amb recuperació d´energia). El 21% restant va ser abocat sense control, amb els consegüents efectes negatius sobre el medi receptor que aquesta pràctica provoca. En el futur, l´aparició de noves tecnologies pot permetre un control més gran dels residus sòlids urbans (RSU).

 1. Indica tres components del fem de reciclatge fàcil i ràpid. Explica el procés de recuperació d´un d´aquests components.
 2. Selecciona i comenta tres impactes ambientals negatius que poden provocar els RSU.
 3. Explica, des del punt de vista model conservacionista de desenvolupament i des del punt de vista del model de desenvolupament sostenible, els avantatges i els inconvenients de la utilització de tecnologia avançada en la recuperació de RSU.

Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004