Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1997
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici A
Assignatura: Història
Obligatorietat: Obligatòria
Durada: 90 minuts
Barem: Preguntes 2 i 3: 3 punts.

Opció primera

El 1902, quan Alfons XIII va jurar la Constitució i va començar el seu regnat efectiu, era general a Espanya el desig de canvi. El desastre de 1898 havia posat al descobert la debilitat del sistema restauracionista i l'oligarquia va veure en perill el manteniment dels seus privilegis si no es resolien determinats problemes. S'hi havia produït, com ha escrit Carlos Serrano, una crisi d'hegemonia, és a dir, de legitimat, ja que el règim havia aconseguit mantenir-se desprès del Desastre, però més per inèrcia i debilitat dels seus adversaris que per la seua pròpia capacitat de convicció.

Aquesta situacio es va confirmar els anys successius, a mesura que adquiria consistència el desenvolupament econòmic i s'obria pas a la modernització de la societat espanyola. L'apreciable increment de la producció agrària i el rellançament del desenvolupament industrial van suscitar aspiracions en les classes mitjanes i en el món obrer que el sistema restauracionista era incapaç d'atendre. Al mateix temps, l'esperit secularitzador propi de l'Europa de l'època va introduint-se entre els espanyols i topa cada vegada de manera més patent amb el to clerical dominant en la vida pública.

D'altra banda, van enfortint-se els corrents nacionalistes, el republicanisme i el socialisme, que, apartats de la possibilitat d'accedir al poder, reclamen una transformació radical de les estructures polítiques.

La Parra Lopez, E., en J. Paredes (coord) Historia contemporánea de España (1808-1939), Barcelona, 1996.

Llegiu atentament el text i responeu les preguntes següents:

  1. El text es refereix a la debilitat del sistema restauracionista i assenyala que "l'oligarquia va veure en perill el manteniment dels seus privilegis" Després del desastre de 1898. Expliqueu breument el funcionament d'aquest sistema polític i indiqueu en que consistien els privilegis de l'oligarquia als quals es fa referència.
  2. Quins processos i conflictes s'aguditzen en els anys posteriors a la "crisi de legitimitat" política del sistema de la Restauració? Comenteu-los breument i ranoeu per què penseu que actuaren en aquest sentit.
  3. Quin tipus de transformacions radicals reclamaven els corrents nacionalistes i els socialistes?

Opció segona

El problema de la propietat de la terra va ser molt important durant la posada en marxa de l'Estat liberal.

Feu una anàlisi dels aspectes generals d'aquest problema i responeu les qüestions següents:

  1. Expliqueu quines són les claus i les arrels històriques del problema.
  2. Comenteu les mesures legislatives adoptades pels diferents governs liberals al llarg de la primera meitat del segle XIX i el contingut de cadascuna.
  3. Es va resoldre realment el problema? Feu una valoració del resultats globals del procés seguit durant aquest període.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003