Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1997
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatòria en l' Opció d'Humanitats i opcional en altres. Obligatòria també en l' Opció d'Humanitats i Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts; 1ra qüestió: 2 punts; 2na i 3ra qüestions: 1,5 cadascuna. Els/Les alumnes triaran un exercici i contestaran totes les seues parts.

Exercici A

A. Traducció del text

Cèsar despés d'una llarga jornada arribà a Noviodúnum

Postridie eius diei Caesar, priusquam se hostes ex terrore ac fuga reciperent, in fines Suessionum, qui proximi Remis erant, exercitum duxit et magno itinere confecto ad oppidum Noviodunum contendit.

CAES. Gall. II 12, 1. Ed. Hering. Teubner, Leipzig, 1987

N. B. Suessiones, -um: Els suessions, poble de la Gàl·lia.

Noviodunum, -i: Noviodúnum, plaça forta dels suessions.

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre duxit i confecto.
  3. La Historiografia o l'Oratòria a Roma. (Elegeix-ne una).

Exercici B

A. Traducció del text

Els germànics es retiren a l'altra banda del Rin

Germani desperata expugnatione castrorum, quod nostros iam constitisse in munitionibus videbant, cum ea praeda quam in silvis deposuerant trans Rhenum sese receperunt.

CAES. Gall. VI 41, 1. Ed. Hering. Teubner, Leipzig, 1987

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qulsevol llengua coneguda, sobre videbant i receperunt.
  3. La poesia Èpica o Lírica a Roma. (Elegeix-ne una).

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003