Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1998
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències de la Salut i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà d'elegir un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i haurà de respondre a totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici elegit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres.

Exercici A

Pregunta 1. La biosfera, recursos i impactes

Exercici A. Pregunta 1

 1. Establiu una piràmide ecològica dels nivells tròfics que apareixen en la figura
 2. Descriviu els components abiòtics d'aquest ecosistema i expliqueu-ne l'acció sobre aquest.
 3. Qué passaria si es produis una contaminació per una substància a la qual són sensibles les poblacions de consumidors primaris?

Pregunta 2. Pèrdua de la biodiversitat. L'avaluació de l'impacte ambiental

El parc nacional de Doñana, considerat per la UNESCO patrimoni de la humanitat i situat al municipi d'Almonte, és un espai protegit d'aproximadament 52.000 hectàrees en què intervenen diversos ecosistemes.

La contaminació del riu Guadíamar, amb milers de tones de residus tòxics amenacen de produir una catàstrofe ecològica del parc de Doñana.

Accions

Factors

1.Vessaments accidentals 2.Avions 3. Eliminació de residus 4. Carreteres
A. Aigües subterrànies
B. Temperatura atmosfèrica
D. Aus
E. Agricultura
G. Eutrofització
 1. Comenteu com l'alteració d'una forma concreta del planeta pot afectar significativament una pèrdua de biodiversitat en una altra zona distant.
 2. Indiqueu alguna de les etapes en la realització d'un estudi d'impacte ambiental i la forma d'expressar-ne l'avaluació mitjançant matrius.
 3. Assenyaleu en la matriu adjunta quines accions podrien alterar els factors indicats i si la seua interacció és positiva o negativa en el cas de Doñana. Per exmeple: acció 1 amb factor b interacciona (+) o (-) o no interacciona.

Pregunta 3. La hidrosfera. Contaminació de les aïgues. Tècniques de detecció

L'ANY LÍQUID

L'ONU dedica 1998 als oceans, amb l'objectiu de donar a conèixer la importància del medi ambient marí en el desenvolupament sostenible mundial. La sobrepesca i la contaminació són els dos principals problemes dels oceans. La contaminació prové en un 45% dels vessaments directes a les costes i els rius, en un 30% cau de l'atmosfera, un 24% és vessament per als boscs i l'1% d'altres activitats.

Reportatge de C. Lafuente en La Tierra, març 1998

 1. Quines són les principals causes de contaminació de les aigües marines?
 2. Comenteu algunes causes de contaminació i els components principals de les aigües residuals producte de l'activitat humana.
 3. Indiqueu algun dels paràmetres principals que han de controlar-se en el tractament d'aigües residuals. Quina relació pot esperar-se entre el contingut de matèria orgànica, la demanda biològica d'oxígen i l'oxígen dissolt?

Exercici B

Pregunta 1. Relacions entre la humanitat i la natura

Exercici B. Pregunta 1

 1. Explica el diagrama causal proposat segons la teoria de sistemes.
 2. Indica dos components del medi abiòtic i dos del medi biòtic que estiguen relacionats amb el sòl i la població, i explica'n les relacions.
 3. Representa una corba de població humana. ¿Quin significat té una corba de població si r > 0, i si r < 0? Segons aixó defineix potencial biòtic.

Pregunta 2. Contaminació d'aigües i sòls

La pràctica agrícola comprén nombroses activitats la majoria de les quals tenen influència en el sòl i, per tant, en les aigües subterrànies.

Provincia Superficie Cultivada (ha) U.F.N (Tm/año) U.F.P2O5 (Tm/año) U.F.K2O (Tm/año)
Castellon 172.255 22.016 9.875 10.064
Valencia 379.428 59.408 32.146 32.197
Alicante 160.868 22.318 13.758 11.745
Comunidad 712.551 103.742 55.779 54.006

Los recursos hídricos en l comunidad valenciana ITG. España Generalitat Valenciana, Madrid 1996

UFN: Ús de fertilitzants nitrogenats
UFP2O5: Ús de fertilitzants fosforats
UFK2O:Ús de fertilitzants potàssics

 1. Segons aquest quadre, ¿quin tipus de fertilitzant és el més utilitzat a la Comunitat Valenciana? ¿En quina provincia s'utilitzen més fertilitzants? Estableix un indicador que reflectesca la taxa de contaminació per fertilitzants fosforats en cada provincia valenciana.
 2. Per incrementar la producció agrícola s'utilitzen a més de fertilitzants d'altres productes químics que eviten la competència amb altres plantes. Indica'n dos tipus i la seua funció.
 3. Contaminació dels aqüifers subterranis per l'acció dels fertilitzants nitrogenats.

Pregunta 3. L'atmosfera i els seus impactes ambientals

Exercici B. Pregunta 3

 1. Enumereu les fonts d'origen antropogènic de cadascun d'aquests gasos.
 2. Feu un quadre en que s'indiquen els efectes sobre la salut i/o la vegetació de cadascun d'aquests contaminants atmosfèrics.
 3. Descriviu com es produeix i quines conseqüéncies té la pluja àcida.

Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004