Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1998
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Baremo: L'examen consta de dos ejercicis A i B el alumne haurà de triant-ne un i respondre les questioncs de les tres preguntes que el componen. Cadascuna de les preguntes es valorarà sobre 10 punts i en total es dividirà per tres.

Exercici A

Pregunta 1. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

 1. Estructura i funció dels lípids en les membranes biològiques
 2. ¿De quin component de la membrana depén la funció de comunicació i reconeixement cel·lular?
 3. Explica les diferències entre transport actiu i transport passiu. Com participa la membrana en ambdós processos?

Pregunta 2. El nucli: estructura de informació

Estes imatges corresponen a les diferents fases d'un procés biològic.

Pregunta 2. El nucli

 1. Ordena-les adequadament i indica quines fases són i a quin procés biològic corresponen.
 2. Descriu i compara els esdeveniments que es produeixen en la primera profase mitòtica i la primera profase meiòtica.
 3. Quines diferències trobes entre la comatina interfàsica i el cromosoma metafàsic?

Pregunta 3. Els microorganismes, la infecció i la immunitat

 1. Estructura general dels bacteris
 2. Defineix el concepte de:
  1. bacteris autòtrofs
  2. bacteris hetròtrofs
  3. bacteris patògens
  4. bacteris beneficiosos per a l'organisme
 3. Quines semblances presenten els bacteris amb els mitocondris i cloroplasts?

Exercici B

Pregunta 1. La cèl·lula: Unitat d'estructura i funció

 1. Explica la importància biològica de:
  1. glucogen
  2. midó
  3. cel·lulosa
 2. Esmenta:
  1. Orgànuls amb doble membrana
  2. Orgànuls amb membrana única
  3. Orgànuls que contenen enzims
 3. Components del citoesquelet. Indica les seues funcions en:
  1. una cèl·lula en mitosi
  2. una cèl·lula en interfase
  3. cilis i flagels

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: El metabolisme

 1. Defineix els principals processos metabòlics que es produeixen al citoplasma
 2. Compara:
  1. fotosíntesi i quimiosintesi
  2. fosforilació oxidativa i fotofosforilació
 3. Indica la localització intracel·lular dels processos referits en la qüestió anterior

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

 1. Explica en que consisteix el mecanisme de la transcripició
 2. Com s'explica, segons el model de l'operó, la regulació de l'expressió gènetica?
 3. Quines aplicacions pràctiques tenen les tècniques de DNA recombinant? Esmenta algun exemple que conegues de l'aplicació industrial de l'enginyeria genètica

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003