Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Setembre de 1998
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l'Opcio de Ciències de la Salut i en altres
Duracio: 90 minuts
Barem: L'alumne haura d'elegir un dels dos exercicis proposats(Exercici A o B) i haura de respondre a totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici elegit. Cada pregunta es puntuara sobre 10 i el total es dividira entre tres.

Exercici A

Pregunta 1. Biosfera i biodiversitat

Exercici A. Pregunta 1

 1. Comenteu la cadena trófica que pot establir-se entre un ecosistema aquatic i l'èsser huma.
 2. En quin sentit flueix l'energia en la relació entre productors i consumidors?
 3. Indiqueu dos exemples en que l'activitat humana pose en perill la producció primaria.

Pregunta 2. Interaccions entre l'èsser huma i la natura

Paleolític Edat antiga, mitjana i moderna Societat industrial
Atmòsfera Aire pur Poc contaminat Molt contaminat
Hidrosfera Aigua pura Poc contaminada Contaminació agricola, urbana i industrial.
Biosfera Fauna salvatge i vegetació sense alterar Agricultura
Ramaderia
Deforestació
Deforestacio massiva
Sobreexplotacio dels recursos
Geosfera i sol Relleu i sols naturals Alteracio progressiva del medi.
Abancalaments
Desertificació
Contaminació
Asfaltatge
Urbanització
 1. Establiu un diagrama causal que relacione el nivell de desenvolupament amb la qualitat ambiental.
 2. Escolliu una acció negativa sobre cada sistema, atmosfera, hidrosfera,biosfera i geosfera i expliqueu-ne l'efecte negatiu sobre la qualitat ambiental (l'acció o el problema pot ser el mateix o diferent per a cada sistema, a la vostra elecció).
 3. Definiu relació simple directa, simple inversa, complexa, bucle de realimentació i posa'n un exemple de cadascuna.

Pregunta 3. Els sols

Exercici A. Pregunta 3

 1. A la vista d'aquest dibuix defineix el sol. Que son horizonts del sol i com es diuen els horizonts (1), (2) i (3) i les seues característiques.
 2. Si es produeix un incendi en aquest sol: 1. Quins canvis es produiran en l'ecosistema? 2. Com afectaran el sol els mecanismes erosius?
 3. Comenta l'impacte ambiental global que es produeix Després d'un gran incendi.

Exercici B

Pregunta 1. Població

Segons ens indica el registre fòssil a la fi de l'era mesozoica s'extingiren nombrosos organismes.

 1. Esbossa una hipòtesi sobre l'estrategia (de la "r" o de la "k") dels organismes que es desenvoluparen a l'inici de la següent era.
 2. Comenta les característiques referents a temps de la vida, reproducció dels individus, descendents, grandaria de la població, clima i mortalitat dels estrategues de la "k".
 3. Defineix successió, factor abiotic, ninxol ecològic i relacions interespecifiques de les poblacions.

Pregunta 2. Clima i riscs

Exercici B. Pregunta 2. Imatge 1Exercici B. Pregunta 2. Imatge 2

 1. El climograma de l'esquerra és característic del clima mediterrani? L'esquema de pluviometria de la dreta correspon a un any normal? Per qué?
 2. De les dades de l'esquerra, es dedueix que va poder ocorrer algun esdeveniment catastròfic natural que provoques riscs per a l'home i el medi ambien? Quin?
 3. Classifiqueu els riscs naturals i ressalteu-ne els mes habituals en l'entorn de la costa mediterrania.

Pregunta 3. Protecció i prevenció medioambiental

Dictamen del Comité Economic i Social sobre la "Proposta de reglament del Consell, relatiu a un sistema comunitari revisat de concessio d'etiqueta ecologica". Diari Oficial de les Comunitats Europees de 29 de setembre de 1997.

Codi Penal (Llei orgánica 10/1995). Titol XVI "Dels delictes relatius a l'ordenació del territori i la protecció del patrimoni històric i del medi ambient".

Ordre de 14 de juliol de 1997, de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, per la qual es desenvolupa el Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, que aprova el Reglament regulador de la gestió de residus sanitaris (DOGV numero 3062, de 22.3.97).

 1. A la vista dels exemples de les normatives a dalt esmentades, considereu que és suficient una normativa a nivell local i nacional o ha de tenir un àmbit internacional? Per què?
 2. Aquests exemples de texts legals poden considerar-se mecanismes per a la gestió ambiental? Per què?
 3. En què consisteix l'avaluació de l'impacte ambiental? Comenteu algun mètode que conegueu per fer-ho.

Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004