Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1998
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en la Opción de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquests exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument a quatre de les següents cinc qüestions. Cada una vale un punt.

 1. Definiu què és un factor de producció i esmenteu algun exemple.
 2. Quan es pot produir un desplaçament de la funció de la demanda?
 3. Què és el producte interior brut en termes reals?
 4. Expliqueu en què consisteix la llei de la utilitat marginal decreixent.
 5. Què és l'elasticitat renda de la demanda?

B. Contesteu la següent pregunta. Val tres punts.

Parleu sobre la desocupació. Com es mesura, què diuen les teories tradicionals sobre la desocupació, quines són les possibles solucions a la desocupació.

C. Contesteu la següent pregunta. Val tres punts.

C. Suposem una economia que té la següent Frontera de Possibilitat de Producció (FPP) respecte dels béns X i Y: Y=160-X

 1. Representeu la FPP.
 2. Digueu quines opcions són eficients i quines són ineficients
  1. (X= 70, Y= 70)
  2. (X= 40, Y= 100)
  3. (X= 10, Y= 10)
  4. (X= 70, Y= 160)
 3. Obteniu el cost d'oportunitat en aquesta economia en passar de l'opció "a" a la "b".

Exercici B

A. Contesteu breument a quatre de les següents cinc qüestions. Cada una vale un punt.

 1. Si X = 5-Y és la funció de demanda renda d'un bé determinat, digueu si aquest bé és un bé inferior o normal. Justifiqueu la resposta.
 2. Què significa que l'Estat tinga un superàvit en el seu presupost?
 3. Qué és el producte interior brut en termes nominals?
 4. Qui o quins formen l'oferta de treball d'un país?
 5. Definiu què és un cicle econòmic.

B. Contesteu la següent pregunta. Val tres punts.

Comenteu el mecanisme del flux circular de la renda fent esment de les principals relacions que se'n deriven entre agents econòmics i mercat. Dibuixeu l'esquema del flux circular de la renda.

C. Llegiu el següent text i comenteu-lo. Poseu l'èmfasi en la definició d'equilibri del sector extern i relacioneu-lo amb el text. Així mateix, poseu de relleu la importància de la globalització de l'economia en general i com afecta, en particular, al sector exterior espanyol.

El tradicional debat existent en la literatura econòmica sobre el concepte i les implicacions de l'equilibri exterior d'una economia s'ha intensificat en els últims temps, en gran mesura, com a conseqüència del creixent procés de globalització de l'activitat econòmica internacional. En el cas espanyol, la controvèrsia és encara major, atès el creixent procés d'obertura a l'exterior que ha experimentat la nostra economia en l'última década, així com pel canvi que s'està produint en l'economia espanyola des del 1995, que de caracteritzar-se per tenir habitualment necessitat de finançament extern ha passat a registrar una capacitat de finançament positiu en l'exterior.

Traducció d'ICE, núm. 765, 1997.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003