Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1998
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Química
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: Exercici A o B: Problemes: 2 Punts. Qüestions: 1,5 Punts

Exercici A

Problema 1

Durant la dècada dels anys quaranta i a causa de l'escassesa de gasolina, es va utilitzar com a combustible per a automòbils el monòxid de carboni obtingut a partir del carbó en els "gasògens". Sabent que la combustió del CO (g) per a donar CO2 (g) té una variació d'entalpia de -238 KJ/mol a 25 ºC.

 1. Calculeu la variació d'entalpia de formació del monòxid de carboni
 2. Quina quantitat de calor es podria obtenir cremant 100 m3 de CO mesurats a 25 ºC i 750 mm Hg?
 3. Quin volum ocuparia el O2 (g) necessari per a la combustió de l'apartat anterior, mesurat en les mateixes condicions de pressió i temperatura que el CO?

Dades : R = 0,082 atm·l/ grau·mol; ΔHºf CO2 (g) = -393,5 KJ/mol

Problema 2

El fosgen, COCl2, es descompon a elevada temperatura i dóna monòxid de carboni, CO, i clor, Cl2. En una experiència s'injecten 0,631 grams de fosgen en un recipient rígid de 472,0 cc a 1000 K. Quan s'hi assoleix equilibri s'observa que la pressió total és 2,175 atm.

 1. Calculeu la Kc per a la reacció COCl2 (g) ⇔ CO (g) + Cl2 (g) a 1000 K.
 2. Després d'assolir l'equilibri disminuïm el volum a la meitat i mantenint la temperatura constant. Indiqueu qualitativament què passarà amb el nombre de mols i amb la concentració de les espècies existents.

Dades : Pesos atòmics : C = 12; Cl = 35,5; O = 16

Qüestió 1

Respecte al nombre quàntic "n" que apareix en el model atòmic de Böhr, indiqueu de manera raonada quines d'aquestes frases són correctes i quines són incorrectes:

 1. L'energia de l'electró en les òrbites està quantizada i depèn de n.
 2. El radi de les òrbites no depèn de n.
 3. Les ratlles de l'espectre d'emissió de l'hidrogen són degudes a trànsits de l'electró d'una òrbita a una altra de n major.
 4. Quan l'electró passa a tenir n = ∞ l'àtom s'ha ionizat.

Qüestió 2

Completeu la tabla següent, indicant les espècies i constants que manquen, i ordeneu, segons la força relativa, els àcids i les bases conjugades que hi apareixen:

àcid base conjugada Ka Kb
CH3 - COOH ¿? 1,8·10-5 ¿?
¿? NH3 ¿? 1,8·10-5
HCN ¿? 4,9·10-10 ¿?
¿? HCOO- ¿? 4,8·10-11

Qüestió 3

Suposeu que disposem de dues barres metal·liques, l'una de plom i l'altra de zinc, i de dues dissolucions, l'una que conté Pb2+ 1 M i l'altra que conté Zn2+ 1 M.

 1. Expliqueu com es construiria una pila amb aquests materials, i dibuixeu-ne un esquema. Calculeu la diferència de potencial o força electromotiu de la pila.
 2. Escriviu les les semirreaccions.

Qüestió 4

Determineu la fórmula i el nom IUPAC d'un aldehi, sabent que per oxidació produeix un àcid monocarboxílic que conté un 48,65% de carboni i un 43,24% d'oxigen. (Pesos atòmics: C = 12 ;O = 16; H = 1).


Exercici B

Problema 1

La soldadura aluminotèrmica es basa en la calor generada en la reacció: 2 Al (s) + Fe2O3 (s) ⇒ Al2O3 (s) + 2 Fe (s)

 1. Si partim de 100 g. de cadascun dels reactius, quina massa de ferro podem obtenir-ne?, quants àtoms de ferro corresponen a aquesta massa?
 2. Indiqueu quina espècie s'oxida i quina es redueix en la reacció anterior, i també quin és l'oxidant i quin és el reductor; justifiqueu la resposta.Demostreu el caràcter exotèrmic de la reacció.

Dades:
Pesos atòmics: O = 16; Al = 27; Fe = 56; Nombre d'Avogadro =6,023·1023
Entalpies de formació ΔHf (KJ/mol): Fe2O3 = -822; Al2O3 = -1670

Problema 2

Mesclem 1 litre de dissolució de HNO3 (àcid fort), que té un pH d'1,0, i 9 litres de dissolucions de Br(OH)2 (base forta), que té un pH d'11,0.

 1. Calculeu les concentracions de totes les espècies presents en les dissolucions de l'àcid i de la base
 2. Escriviu la reacció de neutralització que s'hi produeix
 3. Calculeu el pH de la dissolució resultant de la mescla, considerant que els volums són additius

Qüestió 1

Bombollegem clor gas (Cl2) en una dissolució que conté ions Fe2+ i Fe3+ a la mateixa concentració.

Quina reacció s'hi produirà, si és que s'hi produeix cap reacció? Si ha cap reacció, escriviu la reacció ajustada, i indiqueu quin element s'oxida, quin es redueix, quina espècie hi actua com a oxidant i quina com a reductora.

Datos: Potencials de reducció estàndard:

Fe2+ + 2 e-⇒ Fe ; Eº = - 0,44 V
Fe3+ + 3 e-⇒ Fe ; Eº = - 0,04 V
Fe3+ + 1 e-⇒ Fe2+ ; Eº = + 0,77 V
Cl2 + 2 e- ⇒ 2 Cl- ; Eº = + 1,36 V

Qüestió 2

Tenim una mescla formada pels gasos següents: CO, Cl2 i COCl2 a 400 ºC i 1 atm de pressió en equilibri:

CO (g) + Cl2 (g) ⇔ COCl2 (g)

Raoneu i justifiqueu si les afirmacions següents són correctes o no:

Si s'introdueix en el sistema una petita quantitat de Cl2, mantenint el volum i la temperatura constants, quan el sistema restablesca l'equilibri:

 1. El quocient [COCL2]equil / [CO]equil [Cl2]equil serà major.
 2. La massa de CO serà major
 3. La massa de Cl2 serà major
 4. La concentració de COCl2 serà menor.

Qüestió 3

L'oxidació de 15 grams de cert alcohol amb dicromat de potassi, en medi àcid, produeix 13,5 grams de butanona.

 1. Escriviu la fórmula estructural d'aquest alcohol i anomeneu-lo
 2. Quin és el rendiment de la reacció d'oxidació?

Dades: pesos atòmics: H = 1; C = 12; O = 16

Qüestió 4

 1. Expliqueu per què existeix el PF5 i no existeix el NCl5
 2. Escriviu la sèrie completa dels quatre nombres quàntics per a un dels electrons de valència de l'àtom de sofre en estat fonamental (nombre atòmic del sofre = 16)

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003