Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1999
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: L'examen consta de dos exercics A i B; l'alumne haurà de triar-ne un i respondre les qüestions de les tres preguntes que el componen. Cadascuna de les preguntes es valorarà sobre 10 punts i el total es dividirà per tres.

Exercici A

Pregunta 1. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

Pregunta 1. La membrana

Observa detingudament l'esquema i respon:

 1. De quin tipus de cèl·lula es tracta? Justifica la resposta.
 2. Identifica tots els orgànuls que apareixen numerats en l'esquema.
 3. Comenta i relaciona tots els processos cel·lulars representats mitjançant fletxes en l'esquema.

Pregunta 2. El nucli: estructura de informació

 1. Concepte de meiosi. Indica les seues fases.
 2. Descriu els esdeveniments que es produeixen en la primera profase meiòtica.
 3. Explica els avantatges que la reproducció sexual ha suposat en el procés de l'evolució biològica.

Pregunta 3. Els microrganismes. La infecció i la immunitat

...l'autoimmunitat és la responsable d'algunes patologies com l'esclerosi múltiple, artritis reumatoide, etc.

 1. Podries explicar en què consisteix l'autoimmunitat?
 2. Explica quin paper tenen en la resposta immune els següents tipus cel·lulars:
  1. limfòcits T
  2. limfòcits B
  3. Macròfags
 3. Què s'anomena memòria immunològica? A què és degut aquest procés?

Exercici B

Pregunta 1. Els components químics de la cèl·lula

 1. Concepte d'aminoàcid i de proteïna.
 2. Explica en què consisteix l'estructura en full plegat de les proteïnes.
 3. Explica les funcions biològiques de les proteïnes. Posa'n, en cada cas, algun exemple.

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: el metabolisme

 1. Explica la estructura i composició del cloroplast. Il·lustra l'explicació amb un esquema
 2. Localitza en el teu esquema les funcions que realitza el cloroplast
 3. Comenta la importància de la fotosíntesi en la composició primitiva i actual de l'atmosfera

Pregunta 3. Genètica molecular

 1. Defineix:
  1. Gen
  2. Oncogèn
  3. Teràpia gènica
 2. Concepte i tipus de virus
 3. Dibuixa l'estructura del virus de la SIDA, i cita, al menys, tres virus més, productors de malalties

Última modificació d'aquesta pàgina: 11 de febrer de 2004