Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1999
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències de la Salut i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà d'elegir un dels dos exercicis proposats(EXxercici A o B) i haurà de respondre a totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici elegit. Cada pregunta en puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres.

Exercici A

Pregunta 1. Biosfera

*****_____[FALTA DIBUJO]_____*****

(1) matèries primeres. (2) clorofil·la. (3) greixos. (4) proteïnes. (5) midó. (6) glucosa.

 1. En una cadena tròfica, quin nivell és representat en aquest dibuix? Construeix una piràmide ecològica d'energia, de tres nivells tròfics, a partir del punt que expressa el dibuix.
 2. Les matèries primeres a què es refereix el dibuix, són components biòtics o abiòtics? Digues-ne dos i explica'n la funció.
 3. Al dibuix, s'hi observa en quin sentit flueix l'energia. En la teua cadena tròfica, l'energia es dissipa o es conserva? Per què? Defineix, d'acord amb la teua resposta, producció primària i secundària bruta i neta.

Pregunta 2. Contaminació

*****_____[FALTA DIBUJO]_____*****

Seqüència de poblacions en un riu contaminat.

 1. Explica els efectes de la contaminació sobre els éssers vius del riu.
 2. Diferents tipus de contaminació que pot patir l'aigua.
 3. Quines tècniques es podrien fer servir per detectar el grau de contaminació de l'aigua?

Pregunta 3. Clima i riscos

*****_____[FALTA DIBUJO]_____*****

 1. Comenta els elements que caracteritzen el clima mediterrani.
 2. Per què les característiques del clima de la Comunitat Valenciana poden augmentar el risc de salinització?
 3. Explica dues repercussions mediambientals de les inundacions a la Comunitat Valenciana.

Exercici B

Pregunta 1. L'atmósfera i els seus impactes ambientals

*****_____[FALTA DIBUJO]_____*****

 1. Expliqueu l'efecte que produeix l'increment d'aquests gasos en l'atmosfera.
 2. Comenteu alguna font que afavoresca o incremente l'emissió dels clorofluorocarbonats(CFCs) a l'atmosfera i establiu una mesura per al seu control.
 3. El SO2 és una altra emissió gasosa que pot tenir origen antròpic o natural. Expliqueu l'impacte ambiental ocasionat per la seua interacció amb el vapor d'aigua present en l'atmosfera.

Pregunta 2. Interacciones entre l'ésser humà i la natura

*****_____[FALTA DIBUJO]_____*****

 1. A nivell mundial, quines mesures han pret els governs i les nacions des de 1972 per preservar el medi ambient?
 2. Definiu explotació incontrolada, recurs natural no renovable, medi ambient, desenvolupament sostenible i impacte ambiental.
 3. Seleccioneu un recurs natural i feu un diagrama causal on intervinguen els conceptes definits en la pregunta anterior i expliqueu-ne les relacions proposades.

Pregunta 3. L'erosió dels sòls

*****_____[FALTA DIBUJO]_____*****

 1. Comenteu l'evolució anual dels tres paràmetres del gràfic adjunt i expliqueu la relació entre ells.
 2. Citeu altres paràmetres o factors que intervinguen en l'acceleració dels processos d'erosió del sòl.
 3. Indiqueu una altra causa de degradació de sòls diferents a l'erosió i suggeriu mesures per pal·liar-la.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003