Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Setembre de 1999
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercerci: 2n Exercici
Assignatura: Ciències del la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències de la Salut i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà d'elegir un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i haurà de Respondre a totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici escollit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres

Exercici A

Pregunta 1. Contaminació i impactes ambientals

La combustió de combustibles fòssils produeix l'emissió a l'atmosfera de gasos com ara òxids de sofre i de nitrògen. Si aquests gasos són transportats pel vent a zones humides, formen H2SO4, HNO3 i altres compostos que poden ser arrosegats per la pluja al sòl i a l'aigua de superfície.

 1. Com es diu el fenòmen descrit en la frase anterior. Explica quines consequències té sobre la vegetació i els altres èssers vius (biosfera)
 2. Digues tres fenòmens que provoquen impactes ambientals globals a la Terra i descriu amb més detall com té lloc un d'aquests.
 3. Descriu en què consisteix el fenòmen conegut com "smog" i explica dues reaccions atmosfèriques responsables de la producció d'oxidants fotoquímics.

Pregunta 2. Clima i riscos

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Mapa dels corrents superficials de l'oceà (pres de Sverchup et al., 1962)

 1. Indica alguns corrents càlids i freds assenyalats al mapa.
 2. Quina importància tenen aquests corrents en el clima a escala local i global? Posa'n un exemple.
 3. Comenta les característiques climàtiques principals de la Comunitat Valenciana.

Pregunta 3. Biodiversitat

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

En aquest esquema es representen de forma general les variables climàtiques i de vegetació des del pol nord fins a l'equador.

 1. Indica com varia la biodiversitat vegetal en funció de la latitud terrestre. Com valoraries la diversitat Biològica a Espanya en comparació amb la d'uns altres països del nord d'Europa?
 2. El concepte de diversitat biològica, depén només del nombre d'espècies diferents que hi ha en un ecosistema? Per què?
 3. Digues tres alteracions de la biodiversitat provocades per l'activitat humana i explica'n una.

Exercici B

Pregunta 1. La hidrosfera i els seus impactes ambientals

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Quadre: (1) precipitació. (2) nivell freàtic. (3) flux subterrani. (4) llac. (5) transpiració. (6) aigua salada. (7) interfase aigua dolça / aigua salada. (8) ES = escorrentiment superficial. (9) I = infiltració.

La situació dels recursos hídrics al sud de la Comunitat Valenciana és especialment deficitària fins i tot en els anys que hi ha plujes, ja que el consum per a l'agricultura i el consum domèstic i industrial supera els recursos. És per tant, dependent de transvasaments d'aigua d'unes altres conques.

 1. Què pretén representar el dibuix? Explica-ho.
 2. Explica què pot passar al llac i a les zones properes al mar si es produeix una sobre-explotació de consum d'aigua.
 3. Concepte de cicle biogeoquímic. Explica breument uns altres dos cicles importants per a la vida que conegues.

Pregunta 2. Medi ambient i desenvolupament sostenible

 1. Tots tenen el dret a gaudir d'un medi ambient adient per al desenvolupament de la persona, i també el deure de conservar-lo.
 2. Els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els recursos, a fi de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva.
 3. Per a aquells que violen el que disposa l'apartat anterior, en els termes que la llei fixe, s'establiran sancions penals, o si s'escau; administratives, i també l'obligació de reparar el dany causat.

Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978. Capítol 45.

 1. Quins drets i obligacions fonamentals confereix la constitució al ciutadà pel que fa a la preservació de la natura?
 2. Descriu les fases d'un procés d'avaluació de l'impacte ambiental (AIA) com a eina en la gestió ambietal.
 3. Explica el concepte de delicte ecològic i posa'n un exemple que conegues (real o hipotètic).

Pregunta 3. Biosfera

Exercici B. Pregunta 3

(1) energia. (2) plantes. (3) matèria. (4) herbívors. (5) carnívors.

 1. Explica el cicle de la matèria i el flux de l'energia representat al gràfic.
 2. Al dibuix, no hi es representat un dels nivells tròfics no distingible a simple vista. Digues quin és i explica'n la funció.
 3. Defineix població, comunitat ecològica i biotop.

Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004