Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2000
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències de la Salut i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haura d'elegir un dels dos exercicis proposats (exercici A o B) i haurà de respondre a totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici elegit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres.

Exercici A

Pregunta 1. Medi ambient i impacte ambiental

Una definició genèrica d'impacte ambiental: "Qualsevol efecte, positiu o negatiu, que les diverses actuacions produeixen sobre els diversos factors ambientals".

Exercici A. Pregunta 1

 1. Sobre la base de l'esquema dibuixat, intenta donar una definició més precisa del concepte d'impacte ambiental.
 2. Indica si, d'acord amb la definició precisa de l'esquema, els fets següents s'han de considerar un impacte ambienal negatiu i per què: a) l'erosió produïda pels corrents de le glaceres; b) l'increment d'erosió produïda per la plutja després de la tala d'un bosc en un vessant de muntanya.
 3. Quina és l'alternativa a la sobreexplotació incontrolada dels recursos naturals?

Pregunta 2. Impactes ambientals globals

Tot el món científic està d'acord sobre la necessitat d'impedir l'ús dels CFC (clorofluorocarbonats) per raó dels seus efectes nocius sobre la capa d'ozó.

 1. Què és l'ozó? Quines funcions té com a component atmosfèric?
 2. Explica com actuen els CFC sobre la capa d'ozó i quines són les repercusions mediambientals d'aquesta acció.
 3. Indica quines mesures s'han pres de cara a disminuir l'ús dels CFC i, per tant, reduir-ne els efectes i les conseqüències.

Pregunta 3. Processos i riscs geològics

L'aigua, a més d'altres funcions, és important per ser creadora i destructora del modelat terrestre. L' "erosió hídrica natural" és un procés geològic que, a llarg termini, modela el relleu terrestre. L'home pot accentuar aquest procés amb les seues actuacions i provocar una "erosió hídrica accelerada".

Exercici A. Pregunta 3

 1. Digues a quin procés/risc geològic extern es refereix cadascun d'aquests dibuixos i comenta com es poden produir en cada cas.
 2. Explica un altre tipus de risc geològic que conegues.
 3. Indica DUES actuacions humanes que provoquen erosió hídrica accelerada i comenta breument quines repercusions tenen sobre el medi ambient.

Exercici B

Pregunta 1. Biosfera: ecosistemes

Exercici B. Pregunta 1

(1) Energia solar. (2) Fitoplancton. (3) Zooplancton. (4) Peixos. (5) Peixos. (6) Pelicà. (7) L'home. (8) Detritus. (9) Devorador de detritus (anguila).

 1. Què hi deu passar, en un ecosistema, si s'eliminen de la cadena tròfica els organismes productors? Digues quins són els productors de la figura.
 2. Què hi deu passar, en un ecosistema, si se suprimeix el grup dels descomponedors?
 3. Explica com es produeix el flux d'energia en un ecosistema i comenta'n les característiques més importants.

Pregunta 2. Medi ambient i desenvolupament sostenible

Els esforços per la protecció i la conservació del medi ambient, i les inversions que s'hi fan, són un luxe que es permeten els països desenvolupats i que no es poden permetre els països subdesenvolupats, en els quals és més important i prioritari un fort desenvolupament industrial i on invertir per resoldre els problemes mediambientals seria un luxe molt costós no prioritari i innecessari.

 1. Critica breument, en unes poques línies, la frase anterior i indica quin aspecte és més discutible o inacceptable.
 2. És possible el manteniment d'un sistema econòmic sostenible si no és sostenible ecològicament i es consumeixen els recursos no renovables? Justifica-ho.
 3. Digues tres exemples de recursos no renovables i, d'un d'aquest, descriu els problemes que desencadenen el seu exhauriment per l'activitat industrial o agrícola humana.

Pregunta 3. Contaminació ambiental

El trànsit és un dels grans problemes metropolitans que tenen com a conseqüència que es vessen a l'atmosfera grans quantitats de contaminants en un espai relativament reduït. També es produeix contaminació sonora a la ciutat.

 1. Expressa les relacions causals assenyalades a l'enunciat d'aquesta pregunta mitjançant un diagrama, d'acord amb la Teoria de Sistemes. Indica de quin tipus de relacions es tracta i per què.
 2. Digues DOS contaminants que es vessen a l'atmosfera en aquests casos. D'UN d'aquests contaminants, explica l'efecte que produeix.
 3. Defineix la contaminació sonora. Quins paràmetres hi ha per mesurar-la? Proposa mesures per controlar aquesta contaminació.

Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004