Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2000
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i altres.
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquests exàmens: Exercici A, Exercici B. Les primeres 4 qüestions valen 1 punt la cinquena i sisena valen 3 punts

Exercici A

A. Heu de respondre breument a quatre de les cinc preguntes següents. Cada una val un punt.

 1. Què és l'elasticitat preu de l'oferta?
 2. En què consisteix una política fiscal expansiva i què es persegueix amb això?
 3. Què és un mercat de competència imperfecta?
 4. En què es basa la llei dels rendiments decreixents?
 5. Què és el producte interior brut en termes nominals?

B. Heu de respondre la pregunta següent.Val 3 punts.

Expliqueu les principals funcions que desenvolupen els diners en una economia i la seua relació amb el sistema financer. En la seua relació amb el sistema financer, podeu parlar dels diners legals i dels diners bancaris, de las distintes definicions de diners...

C. Heu de respondre a la pregunta següent. val 3 punts.

Els preus (PA) i les quantitats demandades (DA) i les ofertes del bé A (OA) són les que s'indiquen a continuació:

PA DA OA
1 600 0
2 500 200
3 400 400
4 300 600
5 200 800
6 100 1000
 1. Representeu les corbes d'oferta i demanda.
 2. Calculeu el preu i la quantitat d'equilibri.
 3. Indiqueu l'excés d'oferta o de demanda als preus PA=2 i PA=6.
 4. Com a conseqüència d'un increment de la renda, la demanda es duplica. Calculeu el nou preu i la nova quantitat d'equilibri.

Exercici B

A. Contesteu breument a quatre de les cinc qüestions següents. Cada una val un punt.

 1. Què és un bé complementari i com es relaciona amb el concepte de l'elasticitat?
 2. Quan es pot parlar de l'existència d'una economia mixta?
 3. Com definiríeu un cicle econòmic?
 4. En què consisteix una política monetària expansiva i quins objectius es marca?
 5. Què és un mercat de competència perfecta?

B. Contesteu la pregunta següent.Val tres punts.

Parleu de la utilització de la política fiscal en una economia. Per a això, podeu relacionar els components de la demanda agregada amb la dita política fiscal; podeu explicar en què consisteix una política fiscal restrictiva i una altra expansiva, podeu opinar sobre la conveniència o no de mantenir un equilibri pressupostari...

C. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts.

Llegiu el següent tema de discussió i analitzeu-lo. Podeu relacionar l'argument amb les economies que funcionen de forma mixta (mecanisme de mercat i intervenció de l'Estat)? Té aquest tema alguna cosa a veure amb els errors d'Estat? Què té a veure ací el concepte d'eficiència i rendibilitat? Per què les empreses públiques han d'actuar com les empreses privades?

"La demolició de les empreses públiques va començar a Gran Bretanya als anys 80 està agranant Europa com un sisme submarí. Itàlia està venent indústries gegantines que pertanyien a l'Estat des de l'època de Mussolini. França està deixant el control de tot, des de les empreses informàtiques fins a les grans asseguradores. Fins i tot Alemanya està passant a l'acció, subhastant la seua companyia nacional de les línies aèries Lufthansa. És el principi de la fi de la propietat pública d'empreses. Els governs han rebut el missatge que les seues empreses han d'actuar com les empreses privades."

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003