Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunidad: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2000
Modalidad: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatorietat: Obligatòria en la Opció Científico-Tècnica y opcional en altres. També en l'Opció de Ciències de la Natura i de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà de realitzar una opció de cadascun dels blocs. La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts, i la de cada qüestió d'1,5 punts.

Bloc I - Qüestions

Opció A

Per als planetes del sistema solar, segons la tercera llei de Kepler, la relació R3 / T2 és constant i el seu valor és 3,35·1018 m3/s2, sent R el radi de les seues òrbites i T el període de rotació. Supossant que les òrbites són circulars, calculeu la massa del Sol.

Dada: G = 6,67·10-11 S.I.

Opció B

Enumereu i comenteu les interaccions que coneixeu.


Bloc II - Problemes

Opció A

Dues fonts sonores, separades una xicoteta distància, emeten ones harmóniques planes no amortides d'igual amplitud i freqüència. Si la freqüència és de 2000 Hz i la velocitat de propagació és de 340 m/s, deteremineu la diferència de fase en un punt del medi de propagació situat a 8 m d'una font i a 25 m de l'altra font sonora. Raoneu si es produirà interferència constructiva o destructiva en l'esmentat punt.

Opció B

Una ona harmònica plana que es propaga en el sentit positiu de l'eix OX, té un període de 0,2 s. En un instant donat, la diferència de fase entre dos punts separats una distància de 60 cm és igual a π radians. Es demana:

  1. Longitud d'ona i velocitat de propagació de l'ona.
  2. Diferència de fase entre dos estats de pertobarció d'un mateix punt que es produeixen en dosinstants separats per un interval de temps de 2 s.

Bloc III - Qüestions

Opció A

Donada una lent prima convergent, obtingueu de forma gràfica la imatge d'un objetcte situat entre el focus i la lent. Indiqueu les característiques de la imatge.

Opció B

Un raig de llum monocromàtica que es propaga per l'aire incideix sobre la superfície de l'aigua. L'índex de refracció de l'aigua respecte de l'aire és 1,33. Calculeu l'angle d'incidència perquè el raig reflectit siga perpendicular al raig refractat.


Bloc IV - Problemes

Opció A

Un dipol elèctric està format per dues càrregues putuals de 2 μC y -2 μC, separades entre si 6 cm. Calculeu el camp i el potencial elèctric:

  1. En un punt de la mediatriu del segment que les uneix, distant 5 cm de cada càrrega.
  2. En un punt situat en la prolongació del segment que les uneix i a 2 cm de la càrrega positiva.

Dada: K = 9·109 S.I.

Opció B

Un electró entra amb velocitat constant v = 10 j m/s en una regió de l'espai on hi ha un camp elèctric uniforme E = 20 k N/C i un camp magnètic uniforme B = B0 i T. Es demana:

  1. Dibuixeu les forces que actuen sobre l'electró (direcció i sentit), en l'instant en què entra en la regió en què hi ha els camps elèctric i magnètic.
  2. Calculeu el valor de B0 perquè el moviment de l'electró siga rectilini i uniforme.

Nota: No tingueu en compte el camp gravitatori.


Bloc V - Qüestions

Opció A

Un electró té una energia en repòs de 0,51 MeV. SI l'electró es mou amb una velocitat de 0,8 c, determineu la seua massa relativista, la seua quantita de moviment i la seua energia total.

Dades: Càrrega de l'electró, e = 1,6·10-19 C; Velocitat de la llum, c = 3·108 m/s

Opció B

Amb quina rapidesa ha de convertir-se massa en energia per produir 20 Mw?

Dada: Velocitat de la llum, c = 3·108 m/s


Bloc VI - Qüestions

Opció A

Descriviu l'efecte fotoelècric i comenteu alguna de les seues aplicacions.

Opció B

Per què l'espectre de l'hidrogen té moltes línies si l'àtom d'hidrogen té només que un electró?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003