Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2000
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Química
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció Científico-Tècnica i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: Bloc A o B: 2 punts cada problema. L'alumne haura d'elegir un dels dos blocs de problemes (A o B) i resoldre els dos problemes proposats en l'opció elegida.
Bloc C: 1,5 punts cada qüestió. L'alumne ha d'elegir i contestar quatre de les sis qüestions proposades

Bloc A

Problema 1

 1. Escriviu la reacció ajustada d´hidrogenació de l´etí (acetilé) per a obtenir eté i la reacció d´hidrogenació de l´etè per a obtenir età, ambdues a 25 ºC.
 2. L´entalpia d´hidrogenació de l´etí a etè és de -174,5 KJ/mol, i l´entalpia d´hidrogenació de l´etè a età és de -137,3 KJ/mol. Calculeu l´entalpia de deshidrogenació de l´età per a obtenir etí a 25 ºC.
 3. Calculeu l´entalpia corresponent a la reacció de deshidrogenació d'1,0 grams d´età per a obtenir eté a 25ºC.

Dades: Ar(H) = 1 ; Ar (C) = 12

Problema 2

El SO2 que hi ha en l´aire és el principal responsable de la pluja ácida. Hom pot determinar la concentració de SO2 de l´aire si fa que aquest compost es dissolga i si fa una volumetria redox amb una dissolució de ió permanganat. La reacció és:

5 SO2 + 2 MnO4 + 2 H2O ⇒ 5 SO42- + 2 Mn2+ + 4 H+

 1. Indiqueu quina espècie química s´oxida i quina es redueix, i especifiqueu els canvis d´estat d´oxidació.
 2. Quan analitzem una dissolució que conté SO2 dissolt, comprovem que són necessaris 7,4 ml de dissolució 0,080 M de MnO4. Calculeu el nombre de mols i el nombre de grams de diòxid de sofre que conté aquesta dissolució.
 3. El SO2 de la dissolució de l´apartat anterior prové d´una mostra de 500 litres d´aire. Calculeu la pressió del SO2 en aquesta mostra d´airea 25 ºC.

Dades: Ar (O) = 16 ; Ar (S) = 32; R = 0,082 atm l/(K mol)


Bloc B

Problema 1

En un recipient de parets rigides es fa el buit i Després s´hi introdueix N2O4 (g) fins que aribe a una pressió d´1,00 atm a 100 ºC. El N2O4 es dissocia parcialment segons: N2O4 (g) ⇔ 2 NO2 (g)

Quan s´arriba a l´equilibri, la pressió total és d´1,78 atm a 100 ºC.

 1. Calculeu la concentració inicial de N2O4 expressada en mol/litre.
 2. Calculeu les concentracions d´equilibri d´ambdós compostos, expressades en mols/litre. Calculeu, també, el grau de dissociació del N2O4 a 100 ºC.
 3. calculeu Kc i Kp de la reacció de dissociació a 100 ºC.

Problema 2

Disposem d´un vas que conté una dissolució 0,10 M de l´acid HX i un altre vas amb una dissolució 0,10 M de l´àcid HY. Es mesuren els pH de les dissolucions que resulten ser de 2,9 per a HX i 1,0 per a HY, a 25 ºC.

 1. Raoneu quin àcid és fort i quin és el dèbil partint de les dades disponibles.
 2. Calculeu les constants de dissociació Ka i els graus de dissociació per a les dissolucions de HX i HY a 25 ºC

Si preparem dissolucions de les sals sòdiques d´ambdós àcids: NaX(ac) i NaY (ac). Raoneu el caràcter neutre, àcid o bàsic d´aquestesúltimes dissolucions.


Bloc C

Qüestió 1

Calculeu l´entalpia de formació estàndard del monòxid de nitrogen a pressió constant, i expresseu-la en KJ/mol, a partir de les equacions termoquímiques següents::

N2(g) + 2 O2(g) ⇒ 2NO2(g) ; ΔH1 = 67,78 KJ
2 NO(g) + O2(g) ⇒ 2 NO2(g) ; ΔH2 = -112,92 KJ

Qüestió 2

A partir dels següents conjunts de nombres quàntics per a l´electró en l´àtom d´hidrogen, indiqueu les conbinacions que no siguen possibles i expliqueu-ne el motiu en cada cas:

 1. 2, 2, 1, +1/2
 2. 4, 0, 2, -1/2
 3. 1, 0, 0, +1/2
 4. 3, -1, 0, -1/2

Qüestió 3

Apliqueu el model de bandes d´orbitals moleculars per a descriure qualitativament l´enllaç metàl·lic. Expliqueu, també mitajançant aquest model, les diferències de comportament entre les substàncies conductore, semiconductores i aïllants de l´electricitat.

Qüestió 4

 1. Escriviu la fórmula desenvolupada i el nom sistemàtic de dos isòmers de funció, la formula dels quals siga C4H10O. Indiqueu la funció orgànica a que pertany cadascun.
 2. La mateixa pregunta de l´apartatA) per a la fórmula molecular C4H8O.
 3. La mateixa pregunta de l´apartatA) per a la fórmula molecular C4H8O2.

Qüestió 5

Suposem que la legislació mediambiental estableix els limits següents per a les concentracions de ions de metalls pesants en els abocaments d´aigües residuals industrials: Hg < 0,05 mg/l y Pb < 7,5 mg/l.

Una indústria obté com a subproducte una dissolució que és 1,0·10-5 M en nitrat de plom (II) y 1,0·10-5 M en nitrat de mercuri (II)

 1. Calculei els continguts de Hg i Pb d´aquesta dissolució i expresseu-los en mg/l.
 2. Quanta aigua no contaminada caldrà mesclar amb cada litre d´aquesta dissolució perquè l´abocament siga acceptable?

Dades: Ar(Hg) = 201 ; Ar(Pb) = 207

Qüestió 6

El poliestirè és un polimer molt tilitzat per a fabricar recipients, embalatges, aïllaments tèrmics, etc. S´obté per addició de molècules del monòmer estirè, el nom sistemàtic del qual és fenil-etè o etenil-benzè.

 1. Escriviu la fórmula desenvolupada de l´estirè.
 2. Expliqueu com es preodueix la polimerització de l´estirè i dibuixeu una porció de cadena del poliestirè..
 3. Calculeu la composició porcentual en massa de carboni i hidrogen en l´estirè

Dades: Ar (H) = 1; Ar(C) = 12.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003