Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valeciana
Convocatòria: Setembre de 2000
Modalidat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exerici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico- Tècnica i de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: L'examen consta de dos exercicis A i B; l'alumne haurà de triar-ne un i respondre a les qüestions de les tres preguntes que el componen. Cadascuna de les preguntes es valorarà golobalment sobre 10 punts i el total es dividirà per tres.

Exercici A

Pregunta 1. La cèl·lula: unitat d'estructura i funció

 1. Sabem que l'aparell de Golgi intervé en els processos de:
  1. Secreció
  2. Reciclatge de la membrana plasmàtica
  3. Formació dels lisosomes

  Raoneu la resposta.

 2. Cita els components del citoesquelet. Explica la seua funció en:
  1. el moviment de cilis i flagels
  2. la formació del fus mitòtic
  3. la contracció muscular
 3. De quins components de la membrana plamàtica depèn la funció:
  1. Reconeiximent cel·lular
  2. Fluïdesa
  3. Transport de petites molècules

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: el metabolisme

 1. Feu un esquema d'un mitocondri i digues-ne totes les parts.
 2. Citeu les principals funcions que realitza i indiqueu-ne la localització en l'estructura
 3. Per què els mitocondris es consideren orgànuls semiautònoms?

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

Pregunta 3. Genètica mol·lecular
 1. Defineix el concepte de transcripció i de traducció
 2. Què significa que la replicació de l'ADN és semiconservativa?
 3. Diferències estructurals entre ADN i ARN.

Exercici B

Pregunta 1. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

 1. Indiqueu les funcions principals que realitzen les proteïnes de la membrana plasmàtica.
 2. Què són les proteïnes transmembrana? Representeu una d'aquestes proteïnes en la membrana i digues-ne les diferents regions.
 3. Expliqueu en què consisteixen els processos de difusió simple i de difusió facilitada.

Pregunta 2. El nucli: estructura de informació

Pregunta 2. El nucli

Observeu l'esquema i respongueu:

 1. A quin procés biològic correspon? Quines fases representen els números 1, 2, 3 i 4?
 2. Quin significat té la fase G0 en aquest procés?
 3. Epliqueu els fenòmens essencials que es produeixen en les fases 1, 2 i 3.

Pregunta 3. Els microorganismes. La infecció i la immunitat

Llig la frase següent i respon:

..els nounats alimentats amb llet materna estan protegits, durant uns sis mesos, contra molts microorganismes patògens..

 1. Concepte i tipus d'immunitat.
 2. Explica el mecanisme mitjançant el qual els nounats lactans adquereixen la immunitat
 3. En què consisteix la selecció clonal?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003