Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2000
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en l´Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d´elegir un d´aquests exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument quatre de les següents cinc qüestions. Cada una val un punt.

 1. Què és un bé substitutiu i com el relacioneu amb el concepte d´elasticitat?
 2. Quan es pot parlar de l´existència d´un error del mercat? I d´un error de l´estat?
 3. Què és el cosst d´oportunitat?
 4. En què consisteix una política monetària restrictiva i quins objectius es marca?
 5. En què consisteix el funcionament d´un monopoli?

B. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts

Parleu sobre la inflació. Expliqueu en què consisteix, com es mesura, amb quins tipus d´inflació ens podem trobar i quines són les seues conseqüències.

C. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts

Suposeu una economia que produeix dos outputs: ordinadors i creïlles. La taula següent il·lustra l´economia, on s´utilitza el factor treball (factor variable) i el factor terra (factor fix):

Treball Producció industrial Treball en una quantitat donada de terra Producció agrícola
0 0 5 300
1 100 4 290
2 200 3 240
3 300 2 190
4 400 1 100
5 500 0 0
 1. Representeu gràficament la frontera de possibilitats de producció.
 2. Indica la frontera de possibilitats de producció que s´ha dibuixat quina é s la millor combinació d´ordinadors i creïlles per a l´economia? Per què?
 3. Raoneu si la producció d´ordinadors actua sota la llei dels rendiments decreixents.
 4. Raoneu si la producció de creïlles actua sota la llei dels rendiments decreixents.

Exercici B

A. Contesteu breument quatre de les següents cinc qüestions. Cada una val un punt.

 1. Quan diem que un bé és inferior?
 2. Què representa una corba de demanda?
 3. Què és un aranzel?
 4. En què consisteix una política fiscal restrictiva i quins objectius es marca?
 5. Què és el producte interior brut en termes reals?

B. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts

Expliqueu com es desenvolupa en una economia el mecanisme d´un mercat en competència perfecta. Parleu sobre l´oferta, la demanda i l´equilibri de mercat.

C. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts

Llegiu el següent tema de discussió i analitzeu-lo. Quin tipus de política econòmica està aplicant el govern? Com pot afectar a l´economia en el seu conjunt? Quins components de la demanda agregada es poden veure afectats? Quins altres instruments de política econòmica té el govern al seu abast per a assolir el o els objectius que sembla ternir per a l´economia aquest argument? Ajudeu-vos amb gràfics.

Suposeu la situació següent: El govern espanyol està pensant a avançar a l´any 2000 les devolucions d´impostos de l´any 2001, modificant les taules de retenció de l´impost sobre la renda i quedant-se amb una quantitat menor de la nòmina mensual mitjana. Aquesta mesura pot permetre al contribuent mitjà quedar-se amb unes 10.000 pessetes mensuals més durant aquest any. El govern proposa, a més a més, una multitud de reduccions impositives encaminades a posar diners ràpidament en mans dels ciutadans espanyols.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003