Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Septembre de 2000
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Geografia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències Socials i optativa en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2,5 punts per pregunta.Trieu un dels dos exercicis proposats

Exercici 1

  1. Identifiqueu els elements més destacats del mapa del temps que apareix adjunt (document 1).
  2. Si la situació més freqüent, pel que fa a la penetració de les borrasques atlàntiques sobre el la peninsula Ibèrica, és la que ofereix el mapa del document 1, expliqueu, raonant-ho, el repartiment de precipitacions mitjanes anuals del document 2.
  3. Si compareu el mapa de precipitacions mitjanes anuals amb la informació del document 3, referent al relleu peninsular, quines conclusions podeu traure´n?
  4. Amb les idees i les reflexions de les qüestions anteriors i amb els coneixements que tingueu, elaboreu un informe sobre els factors geogràfics del clima peninsular.

Document 1.

Falta imatge

Document 2.

Falta imatge

Document 3.

Falta imatge


Exercici 2

  1. Les comunitats autònomes presenten considerables desigualtats. ¿Quines són les majors diferències que es reflecteixen en la estadística presentada en el document 1? Expresseu gràficament aquestes disparitats en el mapa que s'adjunta.
  2. A més de les anteriors, podem detectar importants diferències socioeconòmiques entre les diferents comunitats autònomes.
  3. L´actual estructuració del territori espanyol en comunitats autònomes, a pesar de la política d´incentivació regional i de correcció dels desequilibris interterritorials, continua oferint una clara dicotomia entre zones més desenvolupades i altres de menys afavorides. Analitzeu el document 4 i comenteu el que pot haver suposat, per a aquesta política de correció, la crisi econòmica del bienni 1992-1993.
  4. D´acord amb tot el que heu expressat en les qüestions anteriors, redacteu un informe sobre el passat, el present i el futur de l´Espanya de les autonomies.

Document 1.Les comunitats autònomes espanyoles

Nombre de províncies Nombre de municipis Superfície (Km2) Població total Densitat
Andalusia 8 766 87.268 7.234.873 83
Aragó 3 729 47.650 1.187.546 25
Astúries 1 78 10.565 1.087.885 103
Balears 1 67 5.014 760.379 152
Canàries 2 87 7.242 1.606.534 222
Cantàbria 1 102 5.289 527.437 100
Castella - La Manxa 5 915 79.230 1.712.529 22
Castella - LLeó 9 2.248 94.193 2.508.496 27
Catalunya 4 942 31.930 6.090.040 191
Comunitat Valenciana 3 539 23.305 4.009.329 172
Euskadi 3 247 7.261 2.098.055 289
Extremadura 2 380 41.602 1.070.244 26
Galícia 4 312 29.434 2.742.622 93
La Rioja 1 174 5.034 264.941 53
Madrid 1 178 7.995 5.022.289 628
Múrcia 1 45 11.317 1.097.249 97
Navarra 1 265 10.421 520.574 50
Espanya 50 8.047 504.750 39.669.394 79

Document 2.

Extremadura Comunitat Valenciana
Superfície 41.602 km 23.305 km
Població 1.093.942 3.998.841
Densidad 26,29hab/km2 171,58 hab/km2

Falta imatge

Document 3.

Extremadura: subsidios e inversión para mitigar la pobreza

Extremadura es una región que se caracteriza principalmente por su carácter rural. No obstante, en los últimos años el sector servicios está ocupando una porción importante en el campo laboral. Según los expertos, la región está dotada de sistemas modernos de producción que convierten a Extremadura en el lugar idóneo para el desarrollo de la agroindustria, aspecto que el Gobierno autónomo ha intentado fomentar a través de ayudas tanto a empresarios extremeños como a los ajenos a la Comunidad.

La debilidad y estrangulamiento industrial extremeño se está intentando superar gracias a los recursos agrícolas, energéticos, mineros y cinegéticos, sin olvidarse del sector del turismo, que en los últimos tres o cuatro años ha experimentado un auge considerable contribuyendo a la mejora económica de la región.

A lo largo de los últimos años, se ha venido produciendo una serie de inversiones por parte de empresas nacionales e internacionales, que han mejorado la economía extremeña. Sin embargo, algunas empresas han dejado huella negativa, como la empresa italiana Asfalti Sintex, con una deuda de más de trescientos millones de pesetas, mientras que otras han pasado por malos momentos como las siderometalúrgicas Fundíter y Extralam que, aunque no llegaron a cerrar, sí han experimentado cambios importantes en sus estructuras como empresas.

El Mundo 11/5/95

Comunidad Valenciana: ante los primeros signos de recuperación

La Comunidad Valenciana puede jactarse de ser una de las pocas regiones que ya ha iniciado la recuperación económica. Los indicadores macroeconómicos denotan una recuperación a nivel global, aunque los ciudadanos todavía no han experimentado la mejora en sus bolsillos y el paro continúa siendo una lacra. Hay que tener en cuenta que la crisis dejó las cifras de producción a un nivel muy bajo y que las mejoras, a pesar de ser espectaculares en algunos terrenos, son el regreso a una situación normal.

En 1994, la producción industrial valenciana aumentó un 7% respecto al ejercicio anterior y el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 3% en comparación con 1993. Estas cifras han situado a la Comunidad Valenciana en tercer lugar, tras Cataluña y Madrid, en número de productos industriales.

La economía valenciana ha dependido tradicionalmente del comercio exterior. Las sucesivas devaluaciones, entre otros factores, han conseguido relanzar las exportaciones de manera que el año pasado, las ventas de productos valencianos al exterior crecieron casi un 30% respecto a 1993.

El turismo tampoco anda mal. La Comunidad Valenciana se consolidó en 1994 como el primer destino de España en lo que respecta al turismo nacional. Sin embargo,el problema de la sequía se cierne sobre este sector de manera preocupante. Igual de preocupante es la situación, si falta agua, para los agricultores, en especial para los de la comarca de la Vega Baja, en Alicante.

El Mundo 11/5/95

Document 4. Variació del PIB (bieni 1992-1993)

Falta imatge

Mapa d´Espanya

Falta imatge

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de febrer de 2004