Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2000
Modalitat: LOGSE - Arts - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Història de l'Art
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció d'Arts i opcional en l'Opció d'Humanitats i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Exercici A: puntuació màxima de 2,5 punts; Exercici B Pregunta 1(3 punts) Pregunta 2 (4 punts) Pregunta 3 (3 punts).

Exercici A

Preguntes

  1. Quin són els elements més importants de la pintura renaixentista del segle XVI?
  2. Analitza i comenta la imatge 1.
  3. Quina consideració social té l'artista en el Renaixement? Quin paper vanjugar els mecenes?
  4. Quina és la pervivència del elemnts clàssics dela pintura del Renaixement enla pintura d'èpoques posteriors?

Imatges

Imatge 1. L'escola d'Atenes. Segle XVI

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Imatge 2. La Gioconda. Leonardo da Vinci. Segle XVI.

Exercici A. Imatge 2

Imatge 3. Detall de la Capilla Sixtina. Creació d'Adam. Miquel Ángel. Segle XVI.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Text

[...] la realitat apareix com una cosa vulgar i el que és natural tan sols existeix encara en aquest art pertal de sublimar-se a alguna cosa més "elevada", a una idea platònica (com Rafael ha dit expressament en el seu art)[...] l'harmonia suposa tranquil·litat; és un ideal estètic; és empre, de qualsevol manera, trascendència de la realitat ila seua forma pura no trobada per cap tensió és només possible en el món de l'aparença bella i tans ols por ser l'ideal dúna societat[...].

Nieto Alcaide,V; y Checa Cremades, F. El Renacimiento. Madrid, 1987.


Ejercici B

Preguntes

  1. 1. Analitza i comenta la imatge 1.
  2. 2. Descriu els trets principals de l'Art Islàmic.
  3. 3. Contextualitza i desenrotlla l'Art Islàmic a España.

Imatges

Imatge 1. Interior de la Mesquita de Còrdova.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Imatge2. El Pati dels lleons. L'Alhambra. Segle XIV.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Text I

[... ]l'Alcorà va instituir per a tots els musulmans una regla que té una importància cabdal per a la història arquitectònica de la mesquita: l'obligació d'efectuar pregàries. La pregària és un acte privat i una cèlebre tradició estableix que allà on algú prega hi ha un maschid (lloc d'oració). Però la pregària també és un acte col·lectiu de la comunitat. Les formes pràctiques adoptades per l'oració i la transformació d'aquestes en un acte col·lectiu ja no van ser creació alcorànica, sinó conseqüència de la vida de la comunitat musulmana: es va crear un ritual de pregàroia que té lloc una vegada a la setmana, els divendre a migdia.[...]

Grabar,O. La formación del ar te islámico. Madrid, 1979

Text II

[...] la sala de pilars pareixia un bosc sagrat ampli de palmeres, que invita a passejar-hi d'ací cap allà i que ofereix a cad pas noves perspectives de la gran sala i obre o tanca les seues profunditats davant la nostra mirada. Antigament aquest bosc era encara més diàfan, ja que les arcades que donen al pati eren obertes i no tapades, com ara, per un mur, la continuïtat del qual tan sols es veu interrompuda per dues portes.

Burckhardt, T. La civilización hispano-árabe, Madrid, 1977

Última modificació d'aquesta pàgina: 25 de febrer de 2004