Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Juny de 2001
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatoriedad: Obligatòria en l'Opció Científico-Tècnica i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Cienciès de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà de realitzar una opció de cadascun dels blocs. La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts, i la de cada qüestió tenen apartats, en els enunciats s'especifica el seu valor.

Bloc I - Qüestions

Opció A

Si la Lluna seguira una òrbita circular en torn de la Terra, però amb un radi igual a la quarta part del seu valor actual, quin seria el seu període de revolució?

Dada: Preneu el periode actual igual a 28 dies.

Opció B

Quina hauria de ser la velocitat inicial de la Terra perquè escapara del Sol i es dirigira cap a l'infinit?

Suposeu que la Terra es troba descrivint una òrbita circular al voltant del Sol.

Dades: Distància Terra-Sol = 1,5·1011 m; Msol = 2·1030 Kg; G = 6.67·10-11 N·m2/Kg2.


Bloc II - Qüestions

Opció A

L'ecuació d'una ona que es propaga per una corda és y = 8·sen π(100t - 8x), on x i y vénen donades en cm i t en segons. Calculeu el temps que tardarà l'ona a recórrer una distància de 25 m.

Opció B

Expliqueu la diferència entre ones longitudinals i ones transversals. Proposeu un exemple per cadascuna d'elles.


Bloc III - Problemes

Opció A

Un raig de llum monocromàtica incideix en una de les cares d'una làmina de vidre, de cares planes i paral·leles, amb un angle d'incidència de 30º. La làmina de vidre, situada en l'aire, té un gruix de 5 cm i un índex de refracció d'1,5. Es demana:

  1. Dibuixeu el camí recorregut pel raig. (0,7 punts)
  2. Calculeu la longitud recorreguda pel raig a l'interior de la làmina. (0,7 punts)
  3. Calculeu l'angle que forma amb la normal el raig que emergeix de la làmina. (0,6 punts)

Opció B

Siga una lent convergent de distància focal 10 cm. Obteniu gràficament la imatge d'un objecte, i comenteu les seues característiques, quan l'objecte està situat:

  1. 20 cm abans de la lent. (0,8 punts)
  2. 5 cm abans de la lent. (0,8 punts)
  3. Calculeu la potència de la lent. (0,4 punts)

Bloc IV - Qüestions

Opció A

Un fil conductor rectilini i longitud infinita, està situat sobre l'eix OZ, i per ell circula un corrent continu d'intensitat I, en sentit positiu de l'esmentat eix. Una partícula amb càrrega positíva Q, es desplaça amb velocitat v sobre l'eix OX, en sentit positiu d'aquest. Determineu la direcció i sentit de la força magnètica que actua sobre la partícula.

Opció B

Descriviu el procés de generació d'un corrent altern en una espira. Enuncieu la llei en què es fonamenta.


Bloc V - Qüestió

Opció A

Enuncieu la hipòtesi de De Broglie i comenteu algun resultat experimental que done suport a l'esmentada hipòtesi.

Opció B

Si es fusionen dos àtoms d'hidrogen, s'allibera energia en la reacció? I si es fussiona un àtom d'urani? Raoneu la resposta.


Bloc VI - Problemes

Opció A

Es determina per mètodes òptics, la longitud d'una nau espacial que passa per les proximitats de la Terra, resultant ser 100 m. En contacte radiofònic els astronautes que viatgen en la nau comuniquen que la longitud de la seua nau és de 120 m. A quina velocitat viatja la nau respecte a la Terra?

Dada: c = 3·108 m/s

Opció B

En una excavació arqueològica s'ha trobat una estàtua de fusta sent el seu contingut de 14C el 58% del que tenen les fustes actuals de la zona. Sabent que el període de semidesintegració del 14C és de 5570 anys, determineu l'antiguitat de la estatua trobada.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003