Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2001
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatòria: Obligatòria en l'Opció Científico-Tècnica i opcional en altres.
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà de realitzar una opció de cadascun dels blocs. La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts, i la de cada qüestió d'1,5 punts. Si el problema o la qüestió tenen apartats, en els enunciats s'especifica el seu valor.

Bloc I - Qüestions

Opció A

Enuncieu les lleis de Kepler. Demostreu la tercera d'elles, per al cas d'òrbites circulars, a partir de les lleis de la mecànica newtoniana.

Opció B

El satèl·lit Europa té un període de rotació al voltant de Júpiter de 85 hores i la seua òrbita, pràcticament circular, té un radi de 6,67·105 Km. Calculeu la massa de Júpiter. Dada: G = 6,67·10-11 S.I.


Bloc II - Problemes

Opció A

Donada la funció d'ona y = 6·sen 2π(5t - 0,1x) cm, on x està expressada en centímetres i t en segons, determineu:

  1. La longitud d'ona, el període, la freqüència i el nombre d'ona. (0,8 punts)
  2. La velocitat de propagació i la de vibració del punt situat en x = 10 cm en l'instant t = 1 s. (0,8 punts)
  3. Indiqueu el sentit de propagació de l'ona i expresseu l'equació d'una altra ona idèntica a l'anterior, però propagant-se en sentit contrari. (0,4 punts)

Opció B

Al llarg d'un ressort es produeix una ona longitudinal amb l'ajuda d'un vibrador de 50 Hz de freqüència. Si la distància entre dos compressions successives en la molla és de 16 cm. Determineu:

  1. La velocitat de l'ona. (0,8 punts)
  2. Suposada l'ona harmònica i que es propaga en el sentit positiu de l'eix OY, escriviu la seua equació, suposant que en t = 0 el focus es troba en la posició de màxima elongació i positiva, amb una amplitud de 5 cm. (1,2 punts)

Bloc III - Qüestions

Opció A

Siga un espill còncau, si es col·loca en front d'ell un objecte a una distància major que el seu radi de curvatura, es demana:

  1. Dibuixeu el diagrama de raigs. (0,9 punts)
  2. Característiques de la imatge. (0,6 punts)

Opció B

Enuncieu la llei de la refracció (llei de Snell). En què consisteix el fenomen de la reflexió total? Particularitzeu-lo per al cas de la transició aigua-aire. Dada: naigua = 1,33


Bloc IV - Problemes

Opció A

Una càrrega de -3 μC està localitzada en el origen de coordenades; una segona càrrega de 4μμ està localitzada a 20 cm de la pimera, sobre l'eix OX positiu, i una tercera càrrega Q està situada a 32 cm de la primera sobre l'eix OX positiu. La força total que actua sobre la càrrega de 4 μC és de 120 N en la direcció positiva de léix OX. Determineu el valor de la càrrega Q. Dada: K = 9·109 S.I.

Opció B

L'espira rectangular mostrada en la figura, té un dels seus costats mòbil i es troba a l'interior d'un camp magnètic uniforme, perpendicular al pla de l'espira i dirigit cap a dins del paper. El mòdul del camp magnètic és B = 1 T. El costat mòbil, de longitud a = 10 cm, es desplaça amb velocitat constant v =2 m/s. Calculeu la força electromotriu induïda en l'espira.

Bloc IV. Opció B


Bloc V - Qüestions

Opció A

Comenteu la veracitat o falsedat de les següents afirmacions, raonant la resposta:

  1. La velocitat de la llum depén de l'estat de moviment de la font que l'emet. (0,5 punts)
  2. Dos successos simultanis ho són en qualsevol sistema de referència. (0,5 punts)
  3. Si apliquem una força constant durant un temps il·limitat a una partícula de massa en repòs m0, l'energia cinètica màxima que pot aconseguir és 1/2 m0c2. (0,5 punts)

Opció B

És la massa d'una partícula α igual a la suma de les masses de dos neutrons i dos protons? Per què?


Bloc VI - Qüestions

Opció A

Si la vida mitjana dels pions en repòs és de 2,6·10-8 s, a quina velocitat han de viatjar els pions perquè la seua vida mitjana, mesurada al laboratori, siga de 4,2·10-8 s?

Dada: Velocitat de la llum en el buit, c = 3·108 m/s

Opció B

Expliqueu breument l'efecte Compton i comenteu si d'ell es pot extraure alguna conclusió sobre la naturalesa de la llum.

Última modificació d'aquesta pàgina: 25 de febrer de 2004