Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat : Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2001
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Geografia
Obligatorietat: Opcional en l'opcio de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2,5 pregunta

Exercici 1: Trieu dos exercicis proposats

  1. Representeu la densitat de població de les comunitats autònomes espanyoles en 1998, amb les dades presentades en el document 1. Utilitzeu, per a fer-ho, el mapa adjunt.
  2. En el document 2, està representat el grau d'especialització industrial de cada comunitat autònoma respecte del total espanyol. Descriviu la desigual distribució del teixit industrial espanyol i les principals característiques de les diferents regions industrials.
  3. El document 3 presenta un mapa de la densitat mitjana de vehicles en les principals carreteres de l'Estat. Descriviu els principals eixos de circulació a Espanya.
  4. Amb el suport dels documents adjunts, elaboreu un informe sobre les desigualtats territorials demogràfiques, economòmiques i de transport dins l'Estat espanyol.

Document 1

Dades territorials i demogràfiques de les comunitats autònomes en 1998

SUPERFÍCIE

(Km2)

POBLACIÓ

(HABITANTS)

DENSITAT

(Hab./Km2)

Andalusia 87..595 7.236.459 83
Aragó 47.720 1.183.234 25
Astúries 10.604 1.081.834 102
Illes Balears 4.992 796.483 160
Canàries 7.492 1.63.015 218
Cantàbria 5.321 527.137 99
Castella-la Manxa 79.461 1.716.152 22
Castella i Lleó 83.918 2.393.010 29
Catalunya 32.113 6.146.800 191
Comunitat Valenciana 23.255 4.023.441 173
Extremadura 41.634 1.069.419 26
Galícia 29.575 2.724.544 92
Madrid 8.028 5.091.336 634
Múrcia 11.391 1.115.068 99
Navarra 10.391 530.819 51
Euskadi 7.234 2.098.628 290
La Rioja 5.045 263.644 52

Font: INE

Document 2

Grau d'especialització industrial de les comunitats autònomes en 1998.

Exercici 1. Document 2

Font: INE i elaboració pròpia

Document 3

Intensitat mitjana de vehicles en els principals corredors de carreyeres en 1998.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall


Exercici 2: Trieu dos exercicis proposats

  1. Basant-vos en les dades presentades en el document 1, representeu sobre el mapa adjunt les aportacions hídriques mitjanes per unitat de superfície (Km2) que registra cadascuna de les principals conques espanyoles, de manera que puga comparar-se entre aquestes.
  2. En el document 2 tenim les demandes consumptives per usos i conques que hi havia a 1992 i les previstes per a l'any 2012, junt amb les aportacions hídriques superficials que, de manera natural, té la conca. Avalueu la relació existent entre les demanes comsumptives totals que hi havia en 1992 i les aportacions reals existents en aquest mateix any, i assenyaleu quines àrees del territori són les que estan sotmeses a més problemes de disponibilitat d'aigua i quines tenen un volum major de sobrants.
  3. Després d'haver reconegut les àrees amb més dèficit hídric, tracteu d'explicar les causes tenint en compte les característiques climàtiques del territori i la distribució d'activitats econòmiques existents a Espanya.
  4. D'acord amb les previsions fetes per al 2012, elaboreu un breu informe sobre el problema dels recursos hídrics a Espanya i indiqueu possibles vies de solució que puguen tenir-se en compte.

Document 1

Aportacions hídriques totals mitjanes de les conques hidrogràfiques espanyoles

Conca Superfície (Km2) Aportacions hídriques (hm2 /any)
Nord 40.894 42.153
Duero 78.954 15.541
Tajo 55.645 13.022
Guadiana 59.677 6.936
Guadalquivir 63.972 8.221
Sud 17.969 2.842
Segura 18.870 1.466
Xúquer 42.988 5.582
Ebre 85.399 18.407
Conques internes de Catalunya 12.500 3.227
Illes Baleares 4.992 1.028
Canàries 7.447 1.395

Font: Atlas nacional de España.

Document 2

Demandes consumptives per a diferents usos (en hm2/any) en 1992

Conques Escorrentia total
(hm2/any)
Us agrari Abastiment Us industrial Total 1992 % de despeses
respecte d'aportacions
previsió 2012
Nord 42.102 955 663 670 2.288 5 2.463
Duero 15.168 3.508 214 43 3.765 25 4.503
Tajo 12.858 1.947 567 184 2.698 21 3.123
Guadiana 6.165 2.231 150 89 2.470 40 2.952
Guadalquivir 7.771 3.097 478 157 3.732 48 4.228
Sud 2.418 827 284 28 1.139 47 1.444
Segura 1.000 1.626 166 19 1.811 181 2.065
Xúquer 4.142 2.402 559 115 3.076 74 3.784
Ebro 18.198 6.820 300 324 7.444 41 8.930
CI Catalunya 2.780 290 676 308 1.274 46 1.821
Illes Balears 745 275 105 - 380 51 400
Canàries 965 267 143 7 417 43 518

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004