Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2001
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici A
Assignatura: Anàlisi d'un text: Històric
Obligatorietat: Obligatòria
Durada: 90 minuts
Barem: Pregunta 1: 2,5 punts, pregunta 2: 3,5 punts, pregunta 3: 4 punts.

Primera opció

Selecció d'articles de la Constitució espanyola de 1931

Art.1. Els poders de tots els seus òrgans emanen del poble.

La República constitueix un Estat integral, compatible amb l'autonomia dels Muncicipis i les regions.

Art. 3. L'estat espanyol no té religió oficial.

Art. 39. Els espanyols podran associar-se o sindicar-se lliurement per als distints fins de la vida humana, conforme a les lleis de l'Estat.

Art. 51. La potestat legislativa resideix en el poble, que l'exerceix per mitjà les Corts o Congrés dels Diputats.

Art. 52. El Congrés dels Diputats es compon dels representants elegits per sufragi universal, igual, directe i secret.

Art. 67. El president de la República és el Cap de l'Estat (...).

Art. 71. El mandat del president de la República durarà sis anys.

Art. 75. El president de la República nomenarà i separarà lliurement el president del Govern, i, a proposta d'aquest, als ministres.

Art. 96. El president del Tribunal Suprem serà designat pel Cap de l'Estat, a proposta d'una Assemblea constituïda en la forma que determine la Llei.

Art. 121. S'estableix, amb jurisdicció en tot el territori de la República, un Tribunal de Garanties Constitucionals (...).

Art. 122. La composició d'aquest Tribunal era: Un president designat pel Parlament, siga o no diputat. El president de l'alt Cos consultiu de la República (...). El president del Tribunal de Comptes de la República. Dos diputats lliurement elegits per les Corts. Un representant per cada una de les regions espanyoles, elegit en la forma que determine la llei. Dos membres nomenats efectivament per tots el Col·legis d'Advocats de la República. Quatre professors de la Facultat de Dret, designats pel mateix procediment entre totes les d'Espanya.

Llegiu atentament el text i responeu les preguntes següents:

  1. Identifiqueu la idea principal del text i el nucli temàtic de la matèria on el situaríeu.
  2. Assenyaleu el principis i els òrgans constitucionals continguts en el text.
  3. Assenyaleu les diferències més notables entre la Constitució de 1931 i l'actual.

Segona opció

La construcció de l'Estat Liberal

Responeu les qüestions següents relacionades amb el tema.

  1. El funcionament del sistema. Corona, Parlament i partits polítics durant el regnat d'Isabel II.
  2. Els límits del canvi. El carlisme i les opcions democràtiques.
  3. L'experiència del sexenni democràtic.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003