Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2002
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Cientificotecnològica
Durada: 90 minuts
Barem:

L'examen consta de dos exercicis, A i B, l'alumne haurà de triar-ne un i respondre les qüestions de les tres preguntes que el componen. Cada una de les preguntes es valorarà globalment sobre 10 punts i el total es dividirà per tres.

Exercici A

Pregunta 1. Els components químics de la cèl·lula

 1. Estructura general d'un aminoàcid. Concepte de pèptid.

 2. Citeu els tipus d'enllaç que estabilitzen l'estructura terciària d'una proteïna.
 3. Feu una classificació de les proteïnes d'acord amb la seua funció. Citeu-ne un exemple en cada cas.

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: el metabolisme

 1. Feu un esquema d'un cloroplast i d'un mitocondri i indiqueu-ne les diferències estructurals.

 2. Citeu les funcions associades a cada un d'estos orgànuls i localitzeu-les en la seua estructura.
 3. Què es deduïx del fet que estos orgànuls tinguen el seu propi ADN i els seus ribosomes? Expliqueu-ho.

Pregunta 3. Els microorganismes, la infecció i la immunitat

 1. Definiu els conceptes següents:

  1. Infecció.
  2. Virulència.
  3. Toxina.
 2. Citeu tres exemples de microorganismes patògens indicant en cada cas:
  1. el tipus de microorganisme;
  2. la malaltia que produïx;
  3. la via de contagi.
 3. Expliqueu el significat de reacció al·lèrgica i d'autoimmunitat. Citeu alguna situació en la qual es produïsquen estos processos.

Exercici B

Pregunta 1. La cèl·lula: unitat d'estructura i funció

 1. Enuncieu els principis que definixen la Teoria Cel·lular.
 2. Citeu les diferències estructurals entre cèl·lules procariotes i cèl·lules eucariotes.
 3. Relacioneu cada orgànul amb la funció que realitza.
  1. Lisosomes.
  2. Reticle endoplasmàtic llis.
  3. Cilis.
  4. Miticondri.
  5. Cloroplast.
  1. Motilitat

  2. Respiració aeròbia.
  3. Fotosíntesi
  4. Digestió intracel·lular.
  5. Síntesi de lípids.

Pregunta 2. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

 1. Feu un esquema de la membrana plasmàtica i indiqueu-ne l'estructura i la composició.

 2. Com es comporta una cèl·lula animal i una cèl·lula vegetal en una solució hipotònica? Justifiqueu la resposta.
 3. Com s'anomena el procés a través del qual les cèl·lules ingerixen macromolècules? I quan les segreguen a l'exterior? Expliqueu com es duen a terme estos processos.

Exercici B. Pregunta 3 Pregunta 3. Genètica molecular

Este esquema representa les diferents etapes d'un procés cel·lular. Observeu-lo i responeu:

 1. Indiqueu a què corresponen les estructures assenyalades i quin procés cel·lular representa.

 2. Com s'anomenen les tres etapes en què es dividix el procés? Descriviu breument el que passa en cada etapa.
 3. Definiu el concepte de codi genètic.

Última modificació d'aquesta pàgina: 25 de febrer de 2004