Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Setembre de 2002
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Optativa
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà de triar un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i respondre totes les qüestions de les tres preguntes del exercici triat. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres.

Exercici A

Pregunta 1. Relacions de la humanitat amb la natura

Anys Població humana Exercici A. Pregunta 1
25000 aC 3 milions
10000 aC 5 milions
5000 aC 90 milions
1dC 200milions
1650 dC 500 milions
1800 dC 1.000 milions
1930 dC 2.000 milions
1999 dC 4.500 milions
2001 dC 6.500 milions

La taula representa els contingents de la població humana en diversos moments de la seua història recent. La figura, l´expansió de l´agricultura al Vell Món.

 1. Localitze l´inici de l´agricultura i la seua extensió a altres àrees del món. Podem relacionar el naixement de l'agricultura amb l'inici de l'impacte ambiental antropogènic? En quin moment la situaríeu?
 2. Amb quins altres impactes ambientals de tipus global relacioneu la revolució industrial i en quin moment la situaríeu?
 3. Comenteu el paper actual que creieu que té el gènere humà en l'evolució del planeta Terra.

Pregunta 2. Biosfera. Ecosistemes urbans

Exercici A. Pregunta 2

 1. Observeu el dibuix i enumereu els fluxos d'energia en aquest ecosistema urbà, diferenciant els d'entrada i els d'eixida.
 2. Indiqueu dues diferències entre un ecosistema urbà i un ecosistema natural i expliqueu-ne una.
 3. Feu un esquema del cicle biogeoquímic del carboni.

Pregunta 3. Recursos hídrics

Exercici A. Pregunta 3

L'esquema adjunt mostra un llac amb eutrofització.

 1. Expliqueu en què consisteix aquest procés.
 2. Expliqueu una de les causes que originen aquest fenomen.
 3. Quines repercussions té l'eutrofització de les masses d'aigua? Quines mesures es poden adoptar per a minimitzar o evitar aquest procés?

Exercici B

Exercici B. Pregunta 1 Pregunta 1. Impactes ambientals globals

La gràfica següent representa les variacions de la concentració de CO2 i de la temperatura a l'Antàrtida durant els últims 160.000 anys.

 1. Interpreteu la gràfica i indiqueu les característiques d'aquestes variacions. Indiquen també les causes que les provoquen.
 2. En què consisteix l'efecte hivernacle? Quins altres processos contaminants produeixen CO2?
 3. Comenteu les conseqüències que semblen derivar-se de l'augment de CO2 i proposeu una sèrie de mesures dirigides a controlar aquest augment.

Pregunta 2. Biosfera. Ecosistemes

Exercici B. Pregunta 2La gràfica següent representa, de manera aproximada, com varia la producció primària en un ecosistema en funció de la intensitat lluminosa. Fixeu-vos en la gràfica i contesteu les preguntes següents:

 1. Interpreteu la gràfica i indiqueu com incideix el factor llum en la producció primària de l'ecosistema. Expliqueu les raons que determinen la forma d'aquesta gràfica.
 2. Feu un diagrama que expresse les relacions causals que hi ha entre intensitat lluminosa, productors i consumidors primaris, segons la teoria de sistemes. Indiqueu de quin tipus de relacions causals es tracta (simples, complexes, etc.).
 3. Què és la producció primaria? Diferencieu entre producció primària bruta i producció primària neta.

Pregunta 3. Recursos i usosExercici B. Pregunta 3

El sòl és un cos natural tridimensional que forma part d'un ecosistema, en equilibri dinàmic amb el medi ambient i que resulta de l'acció conjunta d'una sèrie de factors formadors sobre un material original.

 1. Segons l'esquema anterior, definiu el concepte de perfil del sòl i horitzonts d'aquest.
 2. Trieu dos dáquests factors formadors i analitzeu-ne la influència en el procés de formació d´un sòl.
 3. Expliqueu dues formes en què l'home puga contribuir a millorar la qualitat del sòl. Serien anàlegs els conceptes de qualitat ambiental i qualitat productiva? Raoneu la resposta.

Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004