Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2002
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Matemàtiques II
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció Científico-Tècnica i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Técnica i de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: Cal elegir l'exercici A o l'exercici B, del cual només s'han de fer TRES dels quatre problemes. Cada problema es puntuarà de 0 a 3,3, segons la puntuació màxima indicada en cada apartat. La suma de les puntuacions més 0,1 serà la qualificació d'aquesta prova. Cada estudiant ha de disposar d'una calculadora científica o gràfica per a l'examen, i se'n prohibeix la utilització indeguda (per guardar fórmules en memòria).

Exercici A

Problema 1

Si tenim les matrius reals: A = [[5 , 8] , [9 , 4]], B = [[1 , 1 , -1] , [2 , -3 , 2]], C = [[2 , -1] , [-3 , 2] , [1 , 4]], D = [[3 , 7] , [1 , 2]], es demana que:

 1. Calculeu la matriu M = A - 2·B·C. (1 punt).
 2. Justifiqueu que existeix la matriu D-1 inversa de D i que la calculeu. (0,9 punts).
 3. Calculeu les matrius X, Y que compleixen D·X = M = Y·D. (1,4 punts).

Problema 2

L'estatura dels ciutadans adults d'una gran ciutat segueix una distribució normal de mitjana 1,70 i desviació típica 0,20.

 1. Se selecciona a l'atzar un ciutadà. Obteniu raonadament quina és la probabilitat que la seua estatura siga superior a 1,95. (1,5 punts).
 2. Se selecciona a l'atzar un altre ciutadà entre els de talla superior a 1,65. Obteniu raonadament la probabilitat que la seua estatura siga superior a 1,95. (1,8 punts).

Problema 3

Considerem els plans π1: x + y - 6 = 0 ; π2: 2x + 4y + λz + 2 = 0 on λ és un paràmetre real. Es demana que:

 1. Determineu les equacions paramètriques de la recta intersecció dels plans π1 i π2 quan λ = 4 (1,5 punts).
 2. Calculeu raonadament λ perquè els plans π1 i π2 es tallen formant un angle de 45º (1,8 punts).

Problema 4

Si f(x) = x3 + ax2 + bx + c , trobeu a, b, c sabent que f arriba a un màxim en x = -4 i a un mínim en x = 0 i que f(1) = 1.


Exercici B

Problema 1

Si tenim el sistema d'equacions lineals: { x + y + z = λ ; 2x + 3y + 5z = 2 ; 3x + 5y + λ2z = 1 }, dependent del paràmetre λ, es demana que:

 1. Determineu per a quins valors de λ el sistema és compatible determinat, compatible indeterminat i incompatible. (1,3 punts).
 2. Obteniu el conjunt S de les solucions del sistema per al cas compatible indeterminat. (1 punt).
 3. Obteniu el vector de S ortogonal (perpendicular) al vector (1 , 1 , 2). (1 punt).

Problema 2

Si tenim el pla definit per l'equació π: 8x - 4y + z = 3, trobeu:

 1. L'equació de la recta perpendicular al pla π que passa pel punt P(1 , -3 , 7), expressada com la intersecció de dos plans. (1 punt).
 2. La distància del punt P al pla π. (0,8 punts).
 3. Les equacions dels plans que disten 3 unitats del pla π. (1,5 punts).

Problema 3

Un agent comercial aconsegueix, per terme mitjà, vendre els seus productes al 40% dels clients que visita. Selecciona a l'atzar cinc dels seus clients per visitar-los un dia. Obteniu raonadament:

 1. La probabilitat que no venga els seus productes a cap dels cinc clients. (1,1 punts).
 2. La probabilitat que venga els seus productes sols a dos d'aquests cinc clients. (1,1 punts).
 3. La probabilitat que venga els seus productes sols a quatre d'aquests cinc clients. (1,1 punts).

Problema 4

Calculeu, raonadament, l'àrea de la regió limitada per les corbes y = x2 e y = 2/(1+x2).

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003