Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny 2003
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut i de Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Científico-Tecnológica
Durada: 90 minuts
Barem: L'examen consta de quatre blocs de preguntes. L'alumne haurà de triar una pregunta A o B de cadascun dels blocs proposat.Cada pregunta es valorarà sobre deu punts i el total es dividirà per quatre.

Bloc 1

Opció A. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: El metabolisme

 1. Concepte d'enzim.
 2. Explica breument el significat dels conceptes següents: complex enzim-substrat, centre actiu, inhibició competitiva.
 3. Quins factors afecten l'activitat enzimática?

Opció B. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: El metabolisme

 1. Concepte d'anabolisme i catabolisme. Posa un exemple d'un procés anabòlic i un de catabòlic.
 2. Indica la localització intracel·lular dels processos següents: glicolisi, cicle de Calvin, cicle de Krebs, β-oxidació i fotofosforilació.
 3. Defineix els conceptes següents: aerobi i anaerobi, autòtrof i heteròtrof.

Bloc 2

Opció A. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

Bloc 2. Opció A

 1. Indica els components estructurals assenyalats en l'esquema.
 2. Per què diem que la membrana plasmàtica és asimètrica?
 3. A quins components químics es deu la fluïdesa de la membrana?

Opció B. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

Bloc 2. Opció B

 1. Quins processos es representen en la figura següent?
 2. Indica els elements assenyalats i expliqueu breument el procés en què participen
 3. Quin paper té aquest procés en el sistema de defensa de l'organisme?

Bloc 3

Opció A. El nucli. Estructura d'informació

 1. Explica breument els nivells d'organització de la cromatina.
 2. Morfologia del cromosoma metafàsic.
 3. Indica el paper dels centríols en la divisió cel·lular.

Opció B. Genètica molecular

 1. Descriu les hipòtesis suggerides per M.Meselson i F. Stahl sobre la replicació o duplicació de l'ADN
 2. Esmenta els enzims implicats en el procés de replicació de l'ADN i indica'n la funció.
 3. Per què la duplicació de l'ADN es fa de manera contínua en una cadena i discontínua en l'altra?

Bloc 4

Opció A. Els microorganismes. La infecció i la immunitat

 1. Concepte i tipus d´immunitat.
 2. Diferència entre un sèrum i una vacuna.
 3. Defineix el concepte de toxina i el de microorganisme patogen.

Opció B. La cel·lula. Unitat d'estructura i funció

 1. Dibuixa un esquema d'una cèl·lula bacteriana amb les seues estructures.
 2. Indica les diferències entre la cel·lula bacteriana i la cèl·lula eucariota.
 3. Comenta breument la importància dels bacteris en els cicles biogeoquímics.

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004