Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2002
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Optativa
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà de triar un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i respondre totes les qüestions de les tres preguntes del exercici triat. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres.

Exercici A

Pregunta 1. Efecte hivernacle

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

 1. Observa el dibuix i expliqueu què s´entén per efecte hivernacle com a procés natural i quines conseqüències beneficioses ha tingut i té, fins a l´actualitat, al planeta Terra.
 2. Citeu quines són les causes perqué l´efecte hivernacle es considere ara per ara un problema mediambiental i quines conseqüències negatives pot produir al planeta Terra i als seus habitants.
 3. Comenteu breument dues mesures preventives i dues mesures correctores per reduir els efectes perjudicials de l´increment de l´efecte hivernacle.

Pregunta 2. El sòl i els impactes ambientals

Consell d´Europa. Carta europea dels sòls (alguns punts)

 1. El sòl és un dels béns més preuats de la humanitat. Permet la vida als vegetals, dels animals i de l´home sobre la superficie de la Terra.
 2. El sòl és un recurs limitat que es destrueixen fàcilment.
 3. ...
 4. Els agricultors i els forestals han d´adoptar mesures adecuades per a preservar la qualitat del sòl.
 5. ...
 6. S´ha de protegir el sòl contra la contaminació.
 1. Analitzant el significat dels punts que s´indiquen en el text de la Carta Europea dels Sòls, en la situació actual, podríem incrementar la producció agrícola sense tenir en comte les conseqüències ambientals d´aquestes pràctiques? Justifiqueu la resposta.
 2. Analitzeu les conseqüències del punt 6 de la carta anterior. Quins contaminants podríeu citar que tingueren una incidència molt marcada en el desenvolupament de la cadena tròfica de producció d`aliments?
 3. Com es produeix el procés de salinització de les aigües que utilitzem per al rec. En quina mesura podria afectar el que s´inicia en cadascun dels punts anteriors de la Carta de Sòls.

Pregunta 3. Clima

Mapa d´isòbares que representa la situació meteorològica a les 12.00 hores del 25 de març de 1990.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

 1. Realitzeu una interpretació elemental (vent, precipitacions, etc.) d'aquest mapa del temps per a cada una de les zones indicades amb les lletres X (Golf de València), Y (Golf de Cadis) i Z (Açores)
 2. Conceptes de: clima, temps atmosfèric, anticicló, borrasca, isòbara.
 3. Expliqueu quin és l'efecte dels núvols en el calentament de latmosfera.

Exercici B

Pregunta 1. Recursos energètics

Exercici B. Pregunta 1

 1. A la vista de la seqüencia d'esquemes que es presenta, descriviu el procés geològic pel qual arriben a formar-se els embosaments confinats de petroli.
 2. Enumereu la seqüencia d'etapes que s'estableixen entre l'extracció del cru fins a l'obtenció dels derivats del petroli. Indiqueu quants en coneixeu i quina utilitat tenen.
 3. Quins són els pros i els contres del petroli convencional en el panorama global dels recursos energètics? Indiqueu les zones geopolítiques on es troben els majors jaciments i els països de major consum.

Pregunta 2. Biodiversitat

Els boscos tropicals són la més monumental celebració de la naturalesa. Són excepcionalment complexos com a ecosistema i notablement rics en biodiversitat. La intervenció de l'ésser humà en els boscos tropicals i en la resta del planeta s'ha de veure com un dels problemes més desafiadors que ha acarat la humanitat. La modificació dels ecosistemes pot causar greus conseqüencies en la preservació de la biodiversitat. Això no obstant, conservar aquesta biodiversitat és un objecte prioritari per a l'èsser humà, per la qual cosa el 21 de desembre de 1993 es va signar el Conveni sobre la Diversitat Biològica.

 1. Descriviu quatre causes de la pèrdua de biodiversitat i esmenteu tres mesures concretes dirigides a la protecció d'aquesta.
 2. Definiu els termes següents: biodiversitat, riquesa, ecosistema i expliqueu per què és necessari conservar la biodiversitat.
 3. Espanya és el país amb major biodiversitat d'Europa. Indiqueu les causes d'aquesta major biodiversitat i esmenteu quatre àrees d'especial importància per la seu biodiversitat.

Pregunta 3. Cicle hidrològic i teoria de sistemes

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

 1. Expliqueu el cicle que representa el dibuix.
 2. Refletiu mitjançant relacions causals aquest cicle, si hi haguera un canvi climàtic i pujaren les temperatures. (Incloeu els elements: temperatura, precipitació, núvos i evaporació-evapotranspiració). Quines conseqüencies tindra aquest canvi climàtic sobre les zones terrestres sense vegetació?
 3. Definiu: relació causal simple, complexa, directa, inversa i bucle de realimentació.

Última modificació d'aquesta pàgina: 26 de Febrer de 2004