Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre 2003
Modalitat: LOGSE -Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatoria en la via d'Humanitats i optativa en la de Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts, 1ª Qüestió: 2 punts, 2ª, 3ª y 4ª: 1 punt cadascuna

Exercici A

S'origina una tempesta tan forta que destrueix dos ponts construits per Fabi, Lloctinent de César.

Tanta tempestas cooritur ut numquam illis maiores aquas fuisse constaret. Tum ex omnibus montibus nives proluit ac summas ripas fluminis superavit pontesque ambos quos C. Fabius fecerat uno die interrupit.

(Caes., Civ., I, 48, 2-3, Ed. Alma Mater, Madrid, 1959 )

A. Traducció del text

B. Qüestions

 1. Anàlisi sintàctica del text
 2. a.- Analitza morfològicament les següents formes nominals i indica'n el cas o casos, el gènere y el nombre: aquas, maiores, quos

  b.- Igualment analitza morfològicament la següent forma verbal i indica'n el verb de que procedeix, la veu, el mode, el temps, el nombre i la persona: constaret

 3. Formeu un minim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades d'ells en qualsevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre proluit y interrupit.
 4. La Historiografía o l' Oratòria en Roma (Trieu-ne una)

Exercici B

P. Claudio menysprea els Déus

Nihil nos P. Claudii bello Punico primo temeritas movebit? Qui etiam per iocum deos irridens, cum cavea liberati pulli non pascerentur, mergi eos in aquam iussit, ut biberent, quoniam esse nollent. Qui risus, classe devicta, multas ipsi lacrimas, magnam populo Romano cladem attulit.

(Ciceró, De natura deorum,, 3, 7)

A. Traducció del text

B. Qüestions

 1. Anàlisi sintàctica del text
 2. a.- Analitza morfològicament les següents formes nominals i indica'n el cas o casos, el gènere y el nombre: classe, devicta, eos

  b.- Igualment analitza morfològicament la següent forma verbal i indica'n el verb de que procedeix, la veu, el mode, el temps, el nombre i la persona: iussit

 3. Formeu un minim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades d'ells en qualsevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre movebit i biberet.
 4. La Èpica o la Lírica a Roma (Trieu-ne una)

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004